وظايف

۱. برنامه‌ريزى در زمينه‌هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى تحقق سريعتر توسعه


۲. تنظيم برنامهٔ سالانهٔ استان در زمينهٔ اعتبارات عمرانى و جارى استانى


۳. نظارت بر بودجهٔ ساليانهٔ استان‌ها و تهيه و تنظيم آن


۴. تشکيل و هدايت شوراى فنى استان‌ها


۵. تهيه و تدوين شناسنامهٔ استان‌ها


۶. روزآمد کردن اطلاعات و اسناد و مدارک در بخش‌هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگي


۷. بررسى و تهيهٔ برنامه‌هاى بلندمدت و ميان‌مدت و کوتاه‌مدت استان‌ها در قالب اهداف و سياست‌هاى برنامهٔ جامع کشور


۸. بررسى تنگناها و مشکلات اجرايى براى رفع آنها.


۹. راهنمايى و هدايت دستگاه‌هاى اجرايى در تهيهٔ بودجه و برنامهٔ کار سالانه

مراجعان

۱. نمايندگان دستگاه‌هاى اجرايى کشور در هر استان


۲. استفاده‌کنندگان از کتابخانهٔ سازمان در استان‌ها