شرايط درخواست‌کننده

۱. تابعيت ايران


۲. تدين به دين اسلام يا يکى از اديان دينى شناخته شده و تعهد به پيروى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران


۳. داشتن صلاحيت اخلاقى و سياسى و فرهنگى و عدم وابستگى به نظام گذشته (براساس تشخيص هيئت پنج نفرى منتخب وزير کار و امور اجتماعى)


۴. نداشتن سوء پيشينهٔ کيفرى


۵. داشتن مدرک تحصيلى براساس آيين‌نامهٔ نحوهٔ تشکيل و ادارهٔ آموزشگاه‌هاى فنى و حرفه‌اى آزاد، مصوب مهرماه ۱۳۷۰ هيئت محترم وزيران


۶. عدم اعتياد به مواد مخدر


۷. داشتن سلامت جسمى متناسب با حرفه


توضيح:


۱. به کارکنان شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به شرکت‌هاى دولتى به استثناى اعضاى هيئت علمى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى پروانهٔ تأسيس آموزشگاه داده نمى‌شود.


۲. مسئوليت رعايت کليه مقررات و ضوابط به عهدهٔ مدير مسئول آموزشگاه است.

مدارک مورد نياز

۱. تصوير مدرک تحصيلى


۲. تصوير شناسنامه از تمام صفحات


۳. سه قطعه عکس (۳?۴)


۴. کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم


۵. تکميل فرم ثبت‌نام به منظور معرفى به آزمون


۶. پرداخت مبلغ ۵۰۰۰ ريال هزينه آزمون


۷. گواهى عدم سوء پيشينهٔ کيفرى (پس از موفقيت)


۸. گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر (پس از موفقيت در آزمون)


۹. گواهى سلامت جسمى متناسب با حرفه (پس از موفقيت در آزمون)


۱۰. تکميل فرم التزام به رعايت مفاد آيين‌نامه

محل مراجعه

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. مراکز آموزشى تابع ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى در شهرستان‌ها


۲. ادارات کل آموزش فنى و حرفه‌اى مراکز استان


تذکر: در صورت عدم دريافت پاسخ يا نرسيدن به نتيجه، متقاضى مى‌تواند به مديريت آزمون، ارزشيابي، نظارت و پيگيرى به نشانى زير مراجعه کند يا تلفنى يا مکاتبه‌اى تماس بگيرد:


تهران، خيابان آزادي، چهارراه خوش، سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى کشور، شمارهٔ پستى ۱۲۶۸/۱۵۸۱۵، تلفن: ۶۴۲۷۶۹۲