شرايط درخواست‌کننده

لاينحل ماندن شکايت کارگران شاغل يا بازنشسته يا اعضاى نهادهاى کارگرى (در صورت لاينحل ماندن شکايت، شخص شاکى و يا اصل شکايت، توسط مديران کل استان‌‌ها يا ادارات وابسته، به دفتر گسترش مالکيت و سهام واحدهاى توليد ارجاع مى‌شود).

محل مراجعه

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر ادارهٔ کل گسترش مالکيت و سهام واحدهاى توليدى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: خيابان پاستور، نهاد رياست جمهورى


ستاد موضوع مادهٔ ۷ قانون نحوهٔ واگذارى سهام دولتى و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران