شرايط شرکت

۱. ارائهٔ معرفى‌نامه و داشتن شرايط مندرج در مادهٔ ۳ آيين‌نامهٔ مسابقات کارگرى


۲. شرکت در مسابقات قهرمانى شهرستان و استان و احراز شرايط لازم

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ معرفى‌نامهٔ کتبى مشتمل بر معرفى افراد شرکت‌کننده از ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان


۲. ارائهٔ دفترچهٔ بيمهٔ خدمات درمانى کليهٔ افراد شرکت‌کننده که حداقل تا پايان مسابقات معتبر باشد.

محل مراجعه

محل برگزارى مسابقات براساس تقويم سالانه و يا اعلام ادارهٔ کل امور ورزشى و تفريحات سالم کارگران تعيين مى‌شود.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر امور ورزشى و تفريحات سالم کارگران