مدارک مورد نياز

۱.ارسال شکايت‌نامهٔ رسمى به واحد فرهنگى وزارت کار و امور اجتماعى


۲.شکايت‌نامه يا درخواست ارسالى همراه با برگ مخصوصى که از طريق دفتر فرهنگى تکميل مى‌شود و به ادارات کل اجرايى استان‌ها ارجاع مى‌گردد.

محل مکاتبه و در صورت لزوم مراجعه

تهران: ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، اداره کل امور فرهنگى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: خيابان ملک، جنب تاکسيراني، ستاد اقامهٔ نماز