راهنماى متقاضيان تأسيس مرکز مشاورۀ شغلى و کاريابى غيردولتى

شرايط درخواست‌کننده

مطابقت با شرايط مندرج در آيين‌نامهٔ مربوط

محل مراجعه

ادارات کل کار و امور اجتماعى استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر کل بيمهٔ بيکارى

راهنماى درخواست بيمهٔ بيکارى در استان‌ها

شرايط درخواست‌کننده

مطابقت با شرايط مندرج در آيين‌نامهٔ مربوط

محل مراجعه

ادارات کل کار و امور اجتماعى استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر مرکزى بيمهٔ کارى

راهنماى درخواست وام بيمهٔ بيکارى براى استفادهٔ مجدد مقررى‌بگيران

شرايط درخواست‌کننده

۱. به تصويب رسيدن شرايط درخواست‌کننده توسط کميتهٔ فنى انتخاب طرح‌ها


۲. درخواست‌کنندگان با معرفى ادارات کار محل سکونت خود و تصويب کميتهٔ فنى انتخاب طرح‌ها که مرکب از نمايندگانى از وزارت کار و امور اجتماعى و ادارهٔ سرمايه‌گذارى سازمان تأمين اجتماعى است، مى‌توانند وام مورد نياز خود را دريافت کنند.

محل مراجعه

ادارات کل کار و امور اجتماعى استان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر مرکزى بيمهٔ کارى