شرايط درخواست‌کننده

مديرعامل يا نمايندهٔ مجاز وى

مدارک مورد نياز

۱. نامهٔ رسمى حاوى اطلاعات و موارد زير:


- اعلام تاريخ تصويب طرح و آخرين ضريب ريالى جدول مزد


- دلايل توجيهى مبنى بر لزوم اصلاح ضريب مذکور


- تعداد کل کارکنان مشمول


- متوسط سابقهٔ خدمت کارکنان


- متوسط مزد فصلى


- بار مالى ناشى از اجراى پيشنهاد


- سهم مزد نسبت به فروش و سود


- تاريخ اجراى ضريب پيشنهادى


۲. جدول مزد پيشنهادى حاوى امضاى نمايندگان مديريت و کارکنان (يا کميتهٔ طبقه‌بندى مشاغل)

محل مراجعه

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل بهره‌ورى و مزد، تلفن: ۹-۹۳۰۰۳۱


استان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل بهره‌ورى و مزد، تلفن: ۹-۹۳۰۰۳۱


استان‌ها: ادارهٔ کل کار و امور اجتماعى استان