راهنماى درخواست تشکيل انجمن صنفى کارفرمايى

مدارک مورد نياز

۱. درخواست کتبى تأسيس انجمن صنفى از ادارهٔ کل سازمان‌هاى کارگرى و کارفرمايى در دو نسخه


۲. صورت اسامى اعضاى هيئت مؤسس و شغل و نشانى محل کار و شمارهٔ تلفن آنان، همچنين نام و فعاليت و نشانى انجمن


۳. پيش‌نويس اساسنامه براى مطابقت با مقررات قانونى در دو نسخه


۴. فهرست مشخصات اعضاى انجمن صنفى کارفرمايى شامل: نام کارگاه، فعاليت کارگاه، نام کارفرما و نشانى و شمارهٔ تلفن آنان

محل مراجعه

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل سازمان‌هاى کارگرى و کارفرمايى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: ادارهٔ کل سازمان‌هاى کارگرى و کارفرمايى (ارسال شکايت کتبى با پست يا به وسيلهٔ دورنگار شمارهٔ ۹۲۹۹۰۵)