مدارک مورد نياز

۱. همراه داشتن کارت شناسايى


۲. همراه داشتن شناسنامهٔ کار (در صورت صادر شدن)


۳. هرگونه مدرک و سند و قرارداد مربوط به رابطهٔ کارگرى و کارفرمايى

محل مراجعه

ادارات کار و امور اجتماعى مربوط به محل کار در تهران و شهرستان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر معاونت تنظيم و نظارت روابط کار