در پيمان‌هاى دسته‌جمعى نبايد مزايايى کمتر از آنچه در قانون کار پيش‌بينى شده است تعيين شود و نيز نبايد پيمان با قوانين و مقررات جارى کشور و تصميمات و مصوبات قانونى دولت مغايرت داشته باشد.

نوع اقدام

مذاکرهٔ يک يا چند تشکل کارگرى از يک طرف و يک يا چند کارفرما و يا نمايندگان قانونى آنها از سوى ديگر و يا کانون‌هاى عالى کارگرى و کارفرمايى و تنظيم صورتجلسه و امضاى موارد توافق شده در سه نسخه

مدارک مورد نياز

نسخه‌اى از پيمان منعقد شده براى مطابقت آن با مقررات جارى و اظهارنظر دربارهٔ آن براى ارائه به وزارت کار و امور اجتماعى

محل مراجعه

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، دفتر تنظيم و نظارت روابط کار، تلفن ۹-۹۳۰۰۳۱

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: دفتر معاونت تنظيم و نظارت روابط کار، تلفن ۹۳۵۵۵۶