مدارک مورد نياز

برنامهٔ کار و نقشه‌هاى ساختمانى و طرح‌هاى مورد نظر و پروانهٔ ساختمانى

مهلت رسيدگى و اظهارنظر

حداکثر يک ماه از تاريخ تحويل مدارک

محل مراجعه

۱. ادارات کل کار و امور اجتماعى در مراکز استان‌ها


۲. ادارات کار و امور اجتماعى و اشتغال شهرستان‌ها

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران: خيابان آزادي، ساختمان مرکزى وزارت کار و امور اجتماعي، ادارهٔ کل بازرسى کار، تلفن ۹-۹۳۰۰۳۱