سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى

در سال ۱۳۵۹ با تصويب شوراى انقلاب جمهورى‌اسلامى ايران از ادغام اداره کل آموزش حرفه‌اي، مراکز تعليمات حرفه‌اى و صندوق کار‌آموزي، کانون‌هاى کار‌آموزى و واحدهاى مربوطه به مطالعات نيروى انسانى و اشتغال وزارت کار سازمان آموزش فنى و نيروى انسانى وابسته به وزارت کار به‌وجود آمد و در بهمن ماه سال ۱۳۶۰ طبق تصويبنامه هيئت وزيران سازمان مزبور به سازمان آموزش فنى و حرفه‌اى تغييرنام يافت و واحدهاى مطالعات نيروى انسانى و اشتغال مجدداً در اختيار وزارت کار قرار گرفت.


هدف اين سازمان عبارت است از:


”تأمين و تربيت نيروى انسانى متخصص، ماهر و نيمه ماهر مورد نياز صنايع و خدمات کشور و برنامه‌ريزى آموزشى و اشتغال نيروى انسانى براساس سياست‌هاى کلى دولت در بخش‌هاى کشاورزى و صنعت و خدمت“.

بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلى

قانون تشکيل اين بنياد در تاريخ ۲۴/۳/۱۳۶۰ به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد و به‌عنوان مؤسسه وابسته به وزارت کشور شروع به فعاليت کرد. در تاريخ ۱۳/۴/۱۳۶۴ برطبق قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى از وزارت کشور منتزع و به وزارت کار و امور اجتماعى منتقل گرديد که دليل عمده اين انتقال و فراهم‌آوردن موجبات اشتغال افراد جنگ‌زده بود.


هدف اين بنياد عبارت است از:


”رسيدگى به وضع مناطق جنگ‌زده و جنگ‌زدگان از نظر مادى و معنوى و حل مشکلات اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي، فرهنگى و سياسى و مشغول ساختن افراد جنگ‌زده به تناسب توانائى و تخصص آنان در کارهاى عمرانى و توليدى و عمومى که در عمل اسکان داده شده‌اند و هم‌چنين ساير امور مربوط به آنان و نيز پيش‌بينى و تهيه و پيشنهادات سازنده جهت حل مشکلات مناطق جنگ‌زده بعد از جنگ“.

دانشکده حفاظت و بهداشت کار

اين دانشکده مسئوليت تربيت نيروى کار متخصص و مورد نياز بخش‌هاى مختلف وزارت کار و امور اجتماعى به‌ويژه معاونت روابط کار را برعهده دارد.

صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌هاى شغلى

مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ با اصلاحات ۱۱/۵/۱۳۷۱ و ۳۰/۷/۱۳۷۴هيئت وزيران


به‌موجب تصويبنامه‌هاى ۸۶۰۵/ت ۲۲۹ هـ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ و شماره ۱۱۳۴۶/ت ۲۳۲ هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۲ هر دو مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۲صندوق شرکت دولتى محسوب مى‌گردد.

کليات

- مادهٔ ۱:

در اجراء بند ”ب“ تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۷۰ مجلس شوراى اسلامى و به‌منظور حمايت از فرصت‌هاى شغلى موجود و ايجاد فرصت‌هاى شغلى جديد ”صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاى شغلي“ که در اين آئين‌نامه به اختصار صندوق ناميده مى‌شود تأسيس مى‌گردد.


صندوق مکلف است کليه امکانات خود را براى کمک به اشخاص حقيقى و حقوقى در اجراء، تأمين تسهيلات و اعطاء اعتبارات به طرح‌ها و پروژه‌هائى که داراى توجيه فني، اقتصادى و مالى و نيز کاربر باشند به‌کار گيرد.


- مادهٔ ۲:

اين آئين‌نامه در حکم اساسنامه صندوق و مقررات اداره امور آن خواهد بود.


- مادهٔ ۳:

صندوق داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى مى‌باشد.


- مادهٔ ۴:

حوزه عمليات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلى آن در تهران است.


- مادهٔ ۵:

صندوق با تابعيت ايرانى و براى مدت نامحدود تشکيل مى‌گردد.


- مادهٔ ۶:

منابع مالى صندوق عبارتند از:


- از محل بند ”ب“ تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور


- از محل بازپرداخت وام‌ها و تسهيلات اعطائى.


- از محل کمک‌هاى دولت.


- از محل کمک‌هاى اشخاص حقيقى و حقوقى.


- وجوه ناشى از برگشت وام‌هاى صندوق منحل‌شده وام کارگرى.

وظايف و حدود عمليات

- مادهٔ ۸:

صندوق داراى ارکان زير مى‌باشد:


۱. پرداخت وام قرض‌الحسنه و اعطاء تسهيلات به اشخاص حقيقى و حقوقى جهت حفظ و ايجاد فرصت‌هاى شغلى.


۲. سرمايه‌گذارى مستقيم يا مشارکت در احداث، توسعه، تکميل و راه‌اندازى طرح‌هاى توليدي، خدمات فنى و عمرانى که منجر به ايجاد فرصت‌هاى شغلى جديد گردد.


۳. ارائه خدمات مختلف از جمله خدمات کارشناسى در زمينه‌هاى فني، مالي، سرمايه‌گذارى و توليدى که منجر به اجراء طرح‌هاى اشتغال‌زا گردد.

ارکان صندوق

- مادهٔ ۸:

صندوق داراى ارکان زير مى‌باشد:

مجمع عمومى

- مادهٔ ۹:

اعضاء مجمع عمومى عبارتند از:


۱. وزير کار و امور اجتماعى


۲. وزير امور اقتصادى و دارائى


۳. رئيس سازمان برنامه و بودجه


۴. وزير صنايع


۵. وزير کشاورزى


۶. (الحاقى ۳۰/۷/۱۳۷۴) - وزير جهاد سازندگى.


- تبصره:

رياست مجمع با وزير کار و امور اجتماعى مى‌باشد.


- مادهٔ ۱۰:

وظايف و اختيارات مجمع عمومى عبارت است از:


۱. بررسى و تصويب خط مشى و سياست‌هاى کلى صندوق.


۲. تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان.


۳. تصويب بودجه سالانه.


۴. بررسى و تصويب مواردى‌که از طرف هيئت مديره پيشنهاد مى‌گردد.


۵. انتخاب و عزل مديرعامل به پيشنهاد رئيس مجمع عمومى.


۶. تصويب مقررات مالي، معاملاتي، استخدامى و تشکيلات صندوق.


۷. اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول.


۸. بررسى و اتخاذ تصميم درخصوص ساير مواردى‌که بنا به پيشنهاد رئيس هيئت مديره يا مديرعامل صندوق در مجمع مطرح گردد.


۹. ساير وظايف و اختياراتى که طبق اين آئين‌نامه يا قوانين و مقررات به‌عهده مجمع عمومى مى‌باشد.


- مادهٔ ۱۱:

جلسات مجمع عمومى عادى صندوق حداقل سالى دوبار، يک بار قبل از پايان چهارماهه اول سال جهت بررسى و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى قبل و بار دوم در شش ماهه دو سال جهت بررسى و تصويب بودجه سال بعد تشکيل خواهد شد.


- مادهٔ ۱۲:

در مواقع نياز مجمع عمومى فوق‌العاده به پيشنهاد مديرعامل يا رئيس هيئت مديره و دعوت وزير کار و امور اجتماعى تشکيل خواهد شد.


- مادهٔ ۱۳:

جلسات مجمع عمومى با حضور کليه اعضاء رسميت يافته و تصميمات اتخاذشده با اکثريت آراء معتبر خواهد بود.


- تبصره (الحاقى ۳۰/۷/۱۳۷۴):

جلسات مجمع عمومى با حضور دوسوم اعضاء رسميت يافته و آراء آن با تصويب اکثريت اعضاء حاضر معتبر است.

هيئت مديره

- مادهٔ ۱۴:

هيئت مديره مرکب از ۳ نفر مى‌باشد که به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع عمومى براى مدت دوسال انتخاب و با حکم رئيس مجمع مشغول به‌کار مى‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.


- مادهٔ ۱۵:

مديرعامل صندوق به پيشنهاد رئيس مجمع عمومى و تصويب مجمع عمومى و با حکم وزير کار و امور اجتماعى براى مدت ۲ سال منصوب مى‌گردد انتخاب مجدد وى بلامانع خواهد بود.


- مادهٔ ۱۶:

جلسات هيئت مديره حداقل ماهى يک بار و به‌دعوت رئيس هيئت مديره يا مديرعامل تشکيل و با حضور حداقل دو نفر از اعضاء رسميت مى‌يابد تصميمات هيئت مديره حداقل با دو رأى موافق معتبر خواهد بود. هيئت مديره از بين خود يک نفر را به‌عنوان رئيس هيئت مديره انتخاب خواهد کرد انتخاب مجدد وى بلامانع خواهد بود.


- مادهٔ ۱۷:

وظايف و اختيارات هيئت مديره:


۱. اجراء آئين‌نامه و اساسنامه و مصوبات مجمع عمومى.


۲. تعيين برنامه‌ها و طرح‌هاى صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.


۳. پيشنهاد آئين‌نامه‌هاى مالى و معاملاتى و ادارى و استخدامى و تشکيلات صندوق و اصلاحات آن، به مجمع عمومى.


۴. رسيدگى و اظهارنظر نسبت به گزارش‌هاى مديرعامل و بازرس (حسابرس) و حساب سود و زيان و ترازنامه صندوق براى طرح در مجمع عمومى.


۵. اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطاء وام يا اعتبار و تسهيلات و هر موضوع ديگرى که از طرف مديرعامل پيشنهاد گردد، با رعايت خط مشى و سياست‌هاى کلى و در چارچوب بودجه مصوب.


۶. اتخاد تصميم نسبت به عقد هر نوع قرارداد با دولت، مؤسسات و شرکت‌هاى دولتي، بانک‌ها، اشخاص حقيقى يا حقوقى و تغيير، تبديل، فسخ و اقاله آن هم‌چنين خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غيرمنقول به‌حساب صندوق و ساير تصميمات در رابطه با موضوع صندوق در چارچوب مصوبات مجمع با رعايت مقررات مربوط.


۷. اتخاذ تصميم و پيگيرى لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت ديون آن.


۸. ارائه گزارش و نظر مشورتى و توصيه به مجمع عمومى در رابطه با صندوق و اظهارنظر درباره هر موضوعى که از طرف مجمع عمومى به هيئت مديره ارجاع مى‌گردد.


۹. ارائه پيشنهاد به‌منظور تغيير يا اصلاح در مفاد اساسنامه در جهت پيشرفت سريع‌تر اهداف صندوق و ساير پيشنهادها به مجمع عمومى.


۱۰. ساير وظايفى که طبق اين اساسنامه و قوانين و مقررات به‌عهده هيئت مديره واگذار شده است.


- تبصره:

هيئت مديره مى‌تواند ايفاء وظايف و اختيارات خود را با تعيين موارد به مديرعامل تفويض نمايد.

مديرعامل

- مادهٔ ۱۸:

مديرعامل به پيشنهاد رئيس مجمع و تصويب مجمع عمومى براى مدت دو سال انتخاب و با حکم رئيس مجمع مشغول به‌کار مى‌گردد انتخاب مجدد وى بلامانع است.


- مادهٔ ۱۹:

وظايف و اختيارات مديرعامل به‌شرح زير مى‌باشد:


۱. انجام امور ادارى و مالى و عمليات موضوع صندوق و اجراء مصوبات هيئت مديره و مجمع عمومى.


۲. استخدام، اخراج، ترفيع، انتقال، مأموريت و ساير امور ادارى و استخدامى کارکنان طبق قوانين و مقررات مربوط و تعيين مديران.


۳. کليه اسناد و اوراق مالى و معاملاتى و تجارى و اسناد تعهدآور با امضاء معتبر رئيس هيئت مديره يا يکى ديگر از اعضاء هيئت مديره به تعيين رئيس مجمع معتبر خواهد بود و ساير اسناد و مکاتبات با امضاء مديرعامل مجرى است در صورت لزوم مديرعامل مى‌تواند حق امضاء خود را در اين موارد با مسئوليت خود به‌هريک از مسئولان يا کارکنان صندوق واگذار نمايد.


۴. نمايندگى صندوق در مقابل سازمان‌هاى دولتى و غيردولتى و اشخاص حقيقى و حقوقى و مراجع قانونى و اقامه دعوى و دفاع از هرگونه دعواى کيفرى و حقوقى با حق تعيين وکيل و حق توکيل غير با نمايندگى و نيابت.


۵. صلح و سازش و ارجاع به داورى و استرداد دعوى با تصويب هيئت مديره و رعايت قوانين و مقررات مربوط.


۶. تهيه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش‌هاى مالى و ساير گزارش‌ها براى ارائه به هيئت مديره.


۷. ارائه پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه و ساير پيشنهادها به هيئت مديره.


۸. اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکارى‌هاى صندوق و تشخيص مطالبات مشکوک‌الوصول جهت ارائه به هيئت مديره.


۹. انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.


۱۰. ايفاء وظايف و اختياراتى که هيئت مديره به مديرعامل تفويض مى‌نمايد.


۱۱. ساير وظايف و اختياراتى که قوانين و مقررات برعهده مديرعامل قرار مى‌دهد.

بازرس (حسابرس)

- مادهٔ ۲۰ (اصلاحى ۱۱/۵/۱۳۷۱):

انجام وظايف بازرس قانونى (حسابرس) صندوق برعهده سازمان حسابرسى است.


- مادهٔ ۲۱ (اصلاحى ۱/۵/۱۳۷۱):

وظايف و اختيارات بازرس همان است که در قانون تجارت و ديگر مقررات، تعيين شده است.


- مادهٔ ۲۲:

سال مالى صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع و تا پايان اسفندماه همان سال ادامه مى‌يابد به استثناء سال اول تأسيس که از تاريخ تشکيل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.


- مادهٔ ۲۳:

ترازنامه، حساب سود و زيان و ساير صورت‌هاى مالى صندوق که به تائيد حسابرس صندوق رسيده است حداقل (۳۰) روز قبل از تشکيل جلسه مجمع عمومى سالانه بايد از طريق هيئت مديره در اختيار بازرس صندوق قرار گيرد تا پس از رسيدگى از طرف بازرس، ضمن گزارش از طريق هيئت مديره به مجمع عمومى تسليم گردد.


- مادهٔ ۲۴:

سود خالص صندوق در هرسال مالى پس از طى مراحل قانونى و تصويب مجمع به حساب ذخاير صندوق منظور مى‌گردد.


- مادهٔ ۲۵:

موارد پيش‌بينى نشده در اين آئين‌نامه و اساسنامه مربوط تابع قانون تجارت خواهد بود.


- مادهٔ ۲۶:

هرگونه تغيير در اين آئين‌نامه و اساسنامه مربوط، با تصويب اکثريت وزراء عضو مجمع عمومى خواهد بود که پس از تائيد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء مى‌باشد.


- مادهٔ ۲۷:

اين آئين‌نامه مشتمل بر ۲۷ ماده و دو تبصره از تاريخ تصويب قابل اجراء خواهد بود.