مؤسسه کار و تأمين اجتماعى

اين مؤسسه در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۹ به‌موجب ماده واحده به‌صورت سازمان وابسته به وزارت کار و امور اجتماعى تشکيل گرديد و در حال حاضر به هدف قانونى خود ادامه مى‌دهد.


هدف سازمان عبارت است از:


”آموزش و بالا بردن سطح دانش و تخصص کارفرمايان و کارگران و هم‌چنين کارکنان وزارت کار و امور اجتماعى و سازمان‌هاى وابسته در مسائل مربوط به روابط صنعتى و قوانين و مقررات کار و تأمين اجتماعى و مسائل سنديکائى و آموزش تعاون و حفاظت صنعتى و ساير مسائل کارگرى و کارفرمائى و فراهم‌آوردن امکانات مربوط به تحقيق در زمينه‌هاى مذکور در فوق و هم‌چنين ايجاد روابط آموزشى و تبادل کارشناس و کارآموز با ساير کشورهاى جهان و همکارى با سازمان‌هاى بين‌المللى مربوط.“