انواع مراجعان

۱. خريداران محصولات فولادى


۲. کارکنان واحدها و شرکت‌هاى تحت پوشش

چگونگى خريد محصولات

۱. خريداران مقاطع ساختمانى داراى شمارهٔ اقتصادى يا پروانهٔ ساختمان مى‌توانند با مراجعه به دفاتر فروش کارخانجات فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان، در تهران، اصفهان، اهواز، مشهد، تبريز و کرج نسبت به خريد اقدام کنند.


۲. خريداران ورق بايد علاوه بر شمارهٔ اقتصادي، پروانه بهره‌بردارى از واحد توليدى خود را ارائه دهند. ورق با ضخامت کمتر از ۴ ميليمتر فقط به خريدارانى فروخته مى‌شود که براساس پروانهٔ بهره‌برداري، مصرف‌کننده آن براى توليدات خود باشند.


۳. خريداران ورق با ضخامت بيشتر از ۴ ميليمتر به شرکت‌هاى فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، و شرکت فولاد متيل مراجعه کنند.

محل مراجعه

۱. کارکنان واحدها و شرکت‌هاى تحت پوشش شرکت به دفتر معاونت امور اجتماعى و نيروى انسانى شرکت ملى فولاد ايران، واقع در طبقه دوازدهم برج شمالى ساختمان فولاد


۲. دربارهٔ مسائل مربوط به بازنشستگان به صندوق حمايت از بازنشستگى واقع در خيابان بخارست، خيابان هشتم، شمارهٔ ۴۴

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. دفتر معاونت مالى و بازرگانى و سپس دفتر مديرعامل شرکت


۲. کارکنان واحدهاى تابع شرکت: دفتر رسيدگى به شکايات واقع در طبقهٔ سوم برج شمالى