شرايط درخواست‌کننده

۱. داشتن مجوز از وزارت صنايع براى ورود کالاى مجاز


۲. رقابت‌‌پذير شدن توليدات داخلى و تعديل قيمت و يا عدم امکان توليد داخل با مشخصه‌هاى خاص

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست کتبى


۲. داشتن موافقت کتبى از وزارت بازرگانى براى ورود کالا

محل مراجعه

استان‌ها: ادارهٔ کل صنايع استان


تهران: ادارات کل تخصصى ذيربط وزارت صنايع، خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانتري

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: ادارات کل تخصصى ذيربط


مرحلهٔ دوم: معاونت صنايع فلزى يا غيرفلزى


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان