شرايط درخواست‌کننده

۱. شرکت در جلسات توجيهى که از سوى وزارتخانه اعلام مى‌شود


۲. معرفى نماينده براى انجام هماهنگى


۳. رعايت مقررات نمايشگاه طبق آيين‌نامه


۴. تحويل به موقع کالا به نمايشگاه


۵. حضور به موقع در برپايى نمايشگاه


۶. رعايت شئون اسلامى


۷. تخليهٔ به موقع کالا براساس برنامهٔ زمان‌بندى

مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ درخواست شرکت در نمايشگاه


۲. تکميل برگ مشخصات شرکت در نمايشگاه


۳. ارائهٔ فيش واريز هزينهٔ شرکت در نمايشگاه

محل مراجعه

تهران: ادارهٔ کل توسعهٔ صادرات، خيابان استاد نجات‌اللهي، چهارراه شهيد کلانتري

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: مديرکل توسعهٔ صادرات


مرحلهٔ دوم: معاون اقتصادى و امور بين‌الملل


مرحلهٔ سوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار