شرايط درخواست‌کننده

داشتن مجوز صنعتى از وزارت صنايع و دارا بودن آزمايشگاه مجهز به نيروى انسانى متخصص که مطابق دستورالعمل شمارهٔ ۸۰۰۶/۱ مورخ ۹/۳/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدى آن فعاليت کند.

مدارک مورد نياز

ارسال درخواست کتبى و تنظيم پرسشنامه و ارائهٔ گزارش کارشناسى

محل مراجعه

استان‌ها: ادارات کل صنايع استان


تهران: وزارت صنايع، ادارهٔ کل تحقيق و توسعه، خيابان استان نجات‌اللهي، چهارراه کلانترى

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

مرحلهٔ اول: معاون پژوهش و فن‌آورى


مرحلهٔ دوم: ادارهٔ کل ارزشيابي، بازرسى و روابط کار

استان‌ها

مديرکل صنايع استان