راهنماى درخواست پروانهٔ احداث شهرک

شرايط زمين

۱. خارج از محدودهٔ قانونى و حريم (يا محدودهٔ استحفاظي) شهرها باشد.


۲. حداقل گنجايش ۵۰۰ قطع زمين براى احداث واحدهاى مسکونى و تأسيسات عمومى مورد نياز را داشته باشد.


۳. جزء اراضى مشمول قانون اصلاحات ارضى يا ملى شده نباشد يا مجوز لازم را قبلاً کسب کرده باشد.


۴. سند مالکيت به نام متقاضى باشد يا در صورت وجود مالکيت‌هاى متعدد موافقت‌نامه براى شهرک‌سازى بين مالکان تنظيم شده باشد.

مدارک لازم

۱. تقاضانامه براى درخواست صدور پروانه


۲. گزارش توجيهى ضرورت احداث شهرک


۳. طرح مقدماتى


۴. نقشه ثبتى زمين به انضمام تصوير اسناد مالکيت و موافقت‌نامهٔ مالکان


۵. گواهى شرکت‌هاى آب و برق منطقه‌اى از نظر وجود يا امکان ايجاد منابع آب و برق


۶. توجيه بلامانع بودن زمين موردنظر از لحاظ رعايت حريم‌هاى قانونى و قانون حفظ و گسترش فضاى سبز در مورد اراضى مشجر و باغ‌ها


۷. گواهى بلامانع بودن استفاده از زمين از ادارات کشاورزى يا جهاد سازندگى


۸. گواهى در مورد اينکه زمين در محدودهٔ قانونى يا حريم شهرهاى مجاور قرار ندارد.


۹. معرفى‌نامهٔ مهندسان مشاور شهرسازى و معمارى


تذکر: مدارک فوق بايد در ۵ نسخه تنظيم شود.

محل مراجعه

استان تهران: تهران، واحدهاى شهرسازى و معمارى وزارت مسکن و شهرسازى


ساير استان‌ها: ادارهٔ مسکن و شهرسازى