۱. براى هر دورهٔ ۶ ماههٔ انتظار يک برابر ميانگين موجودى


۲. افزايش ميانگين موجودى حساب پس‌انداز تا حداقل دو ميليون ريال


۳. حداقل يک دوره ۵ ماهه انتظار براى دريافت تسهيلات