شرايط و مدارک مورد نياز

۱. تصوير پروانهٔ اشتغال به کار مهندسى يا کاردانى اشخاص حقيقى


۲. يک نسخه تصوير اساسنامه و روزنامهٔ رسمى حاوى آگهى تأسيس و آخرين تغييرات و يک نسخه از صورتجلسهٔ مجمع عمومى و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و کسانى که داراى حق امضا هستند.


۳. مدارک مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه


۴. تصوير کارت کد اقتصادى متقاضى


۵. فيش بانکى مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانهٔ اشتغال


۶. ارائه مدارک عضويت در نظام مهندسى استان


۷. هر نوع مدارک ديگرى که در فرم تقاضاى پروانهٔ اشتغال اشخاص حقيقى تعيين و مقرر شده باشد.


تبصره: عدم اطلاع تغييرات اساسنامه يا ترکيب مديران باعث لغو پروانه مى‌شود.

محل مراجعه

تهران: خيابان ولى‌عصر، بالاتر از ميدان ونک، خيابان عطار، نبش تک شمالى ساختمان وزارت مسکن و شهرسازى طبقه چهارم، دفتر سازمان‌هاى مهندسى و تشکل‌هاى حرفه‌اى