مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

نمايندهٔ دانشگاه جهت اخذ مجوز براى هر پيش‌فاکتور بايد مدارک زير را تنظيم و به قسمت پذيرش ارائه کند.


۱. درخواست کتبى رئيس دانشگاه


۲. اصل و تصوير پيش‌فاکتور اصلى


۳. کالانماى لوازم و تجهيزات


۴. اوراق درخواست ثبت سفارش وزارت بازرگانى که مطابق درخواست تکميل شده باشد.


۵. جدول مقايسهٔ قيمت‌ها


۶. درخواست اجازهٔ ثبت سفارش دفتر تجهيزات علمى و پژوهشى

محل مراجعه

تهران: دفتر تجهيزات علمى و پژوهشى

مراحل دريافت مجوز

۱. کارشناسى فنى


۲. کارشناسى بازرگانى


۳. ثبت آمارى مدارک توسط وزارت بازرگانى


۴. تأييد نهايى دفتر تجهيزات علمى و پژوهشى