۱. تدوين کارنامهٔ پژوهشى دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالى


۲. برگزارى گردهمايى معاونان پژوهشى دانشگاه‌ها و رؤساى مراکز تحقيقاتى وابسته، سالى دو بار


۳. تشکيل جلسات گروه‌هاى تخصصى چهارگانه (علوم انساني، کشاورزي، فنى و مهندسي، علوم پايه به منظور برنامه‌‌ريزى و سپاسگزارى‌هاى تحقيقاتى)


۴. برنامه‌ريزى براى تشکيل جلسات شوراى تحقيق و تکنولوژى


۵. نظارت بر فعاليت‌هاى مؤسسات پژوهشى


۶. انجام بررسى‌هاى لازم و همکارى در تنظيم و تعيين هدف‌هاى اساسى و اولويت‌هاى تحقيقاتي، ضوابط تخصيص اعتبارات و فعاليت‌هاى پژوهشى و ارزشيابى برنامه‌هاى پژوهشى


۷. همکارى در تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى مربوط به برنامه‌هاى تحقيقاتي، از جمله شوراى تحقيقاتى استان و آيين‌نامه‌هاى تشويقى و ...


۸. همکارى با سازمان‌ها و وزارت‌هاى صنعتى نظير وزارت صنايع، در امور مشترک صنعت و دانشگاه (شوراى هماهنگى صنعت و دانشگاه)