- جلوگيرى از نفوذ و توطئهٔ عوامل بيگانه و ضدّ انقلاب داخلى و خارجى.


- ارائهٔ خدمات اطلاعاتى در زمينهٔ عوامل ايجاد نارضايتى مردم و کارکنان دستگاه به بالاترين مقام دستگاه.


- بررسى و تعيين صلاحيت سياسي، امنيتى پرسنل و اعلام نظر جهت انتصاب افراد به مشاغل حساس و يا اعزام به خارج از کشور.


- تشکيل پروندهٔ حفاظت پرسنل و ايجاد بايگانى محرمانه.


- کنترل و اعلام نظر در خصوص تردد افراد غير مسئول در دستگاه که حضور آنها منجر به دسترسى به اسناد و اماکن طبقه‌بندى شده مى‌گردد.


- ارائهٔ خدمات آموزشى و توجيه پرسنل در راستاى حفاظت پرسنلي، مراقبت‌هاى حفاظتى از تأسيسات و اماکن و حفاظت از اسناد طبقه‌بندى شده.


- ايجاد هماهنگى و نظارت بر فعاليت حفاظت پرسنل واحدهاى تابعه.


- اعلام نظر در زمينهٔ نقل و انتقال و تغيير محل جغرافيائى خدمت کارکنان دستگاه.


- پيش‌بينى و پيشگيرى از تحرکات ضدّ امنيتى.


- طبقه‌بندى تأسيسات و حفاظت از آنها به‌منظور جلوگيرى از هرگونه نفوذ، اخلال نظم و خراب‌کارى.


- انجام اقدامات و پيش‌بينى‌هاى لازم به‌منظور جلوگيرى از حوادث و سوانح احتمالى.


- کنترل تردد کارکنان و مراجعين در تأسيسات و اماکن مربوطه.


- نظارت و مراقبت بر تشکيل کليهٔ جلسات و گردهمائى‌ها و تأمين حفاظت آنها.


- تهيهٔ بخشنامه و صدور دستورالعمل‌هاى لازم و نظارت بر اجراء آنها در زمينهٔ حفاظت تأسيسات و حفاظت اسناد برابر آئين‌نامه‌هاى حفاظتى.


- طبقه‌بندى و تشخيص درجهٔ اهميت اسناد و مدارک و اخبار و پيام‌هاى مربوط.


- تهيه و تدوين سيستم مطمئن بايگانى براى جمع‌آورى و تنظيم اسناد طبقه‌‌بندى شده و نگهدارى اسناد و مدارک برابر آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى حفاظتى.


- تهيهٔ ضوابط و دستورالعمل‌ها جهت استفاده از ماشين‌هاى نسخه‌برداري، تلفن، تلکس و ... به‌منظور حراست از اسناد و اخبار.


- حراست کليدها، مفتاح قفل‌هاى رمز و ماشين‌هاى نسخه‌بردارى.


- حراست مذاکرات، کميسيون‌ها، کنفرانس‌ها و سمينارها برابر دستورالعمل‌هاى حراستى.


- انجام بررسى‌هاى حفاظتى اسناد (بازرسى غير منظم يا ناگهاني، بازرسى در موارد ضروري) در صورت لزوم.


- نظارت بر حسن انجام مراقبت‌هاى حفاظتى در امر گردش اسناد طبقه‌بندى شده.


- برقرارى سرويس حفاظتى براى انتقال و ارسال اسناد طبقه‌بندى شده.


- صدور کارت شناسائى و تردد براى کارکنان (در مورد متصديان مشاغل حساس با نظرخواهى از واحد حفاظت پرسنل).


- نظارت و هماهنگى بر فعاليت‌هاى حراست اسناد سازمان‌هاى وابسته.


- تشکيل بايگانى محرمانه.


- انجام امور محوله از طرف مقام مافوق.