اهداف و وظايف

- تهيهٔ مقدمات تشکيل جلسات عادى و فوق‌العادهٔ هيئت مرکزى و تهيهٔ صورت‌جلسات براساس پيشنهادهاى اعضاء هيئت و پيگيرى مصوبات و نگهدارى سوابق و صورت‌جلسات و مکاتبات هيئت مرکزى و ارائهٔ صورت‌جلسات به هيئت‌عالى گزينش.


- ابلاغ مصوبات و نظريات و راهنمائى‌هاى هيئت مرکزى و هيئت‌ عالى به هسته‌هاى گزينش وزارتخانه و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته.


- تهيهٔ گزارش ماهانه از فعاليت هيئت مرکزى جهت ارائه به هيئت عالى گزينش.


- انتقال مسائل و مشکلات هسته‌هاى گزينش به هيئت مرکزى و پيگيرى تا دريافت پاسخ و اعلام به هستهٔ مربوطه.


- انجام کليهٔ اقدامات اجرائى مربوط به رسيدگى به شکايات افراد جهت طرح در هيئت.


- تهيهٔ پيش‌نويس بخشنامه‌ها و دستورالعمل و فرم‌هاى لازم داخلى واحد ذيربط (با نظر هيئت مرکزى گزينش).


- انجام اقدامات لازم جهت اجراء برنامه‌هاى آموزشى کارکنان در چارچوب مصوبات هيئت عالى.


- بررسى پرونده‌هاى مستخدمين تبديل وضعيت استخدامى از رسمى آزمايشى به رسمى قطعى کليهٔ هسته‌ها.


- انجام ساير امور محوله از طرف هيئت مرکزى گزينش.

زيرگروه‌ها

هستهٔ گزينش

- رعايت قسط و عدل اسلامى (بدون ملاحظهٔ روابط) در انتخاب و گزينش افراد با توجه به اولويت‌ها و ضرورت‌ها.


- اجراء دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاى هيئت عالى و هيئت مرکزى مربوط.


- بازرسى و تعيين صلاحيت عقيدتي، سياسي، اخلاقى متقاضيان ورود به خدمت وزارتخانه.


- تهيه و تنظيم و تغيير فرم‌ها و سؤالات مورد استفادهٔ گزينش با نظارت هيئت مرکزى.


- همکارى‌هاى لازم با هيئت‌ مرکزى.


- حفاظت و نگهدارى اطلاعات جمع‌آورى شده در رابطه با گزينش افراد به‌صورت محرمانه.


- مراجعه و مشاورهٔ تبادل‌نظر با هيئت مرکزى در موارد پيش‌بينى نشده.


- مسئوليت در مقابل هيئت عالى و هيئت مرکزى نسبت به هرگونه تخلف اعم از تندروى و با مسامحه‌کارى.


- انجام مراحل اجرائى گزينش متقاضيان و داوطلبان موضوع قانون گزينش.


- انجام ساير امور محوله از طرف هيئت مرکزى.