اهداف و وظايف

- برنامه‌ريزى به‌منظور دستيابى به روش‌هاى علمى براى تداوم ارتباط دو سويه ميان وزارت و استادان، کارکنان، دانشجويان و ساير اقشار جامعه.


- ارائهٔ مشورت و انجام خدمات لازم به‌منظور برقرارى و گسترش امور ارتباطى واحدهاى تابعه با مخاطبان.


- فراهم کردن زمينه به‌منظور همکارى وسايل ارتباط جمعى براى انعکاس رويدادها و عملکردها و گزارش‌هاى مختلف اطلاع‌رسانى.


- برنامه‌ريزى و ارائهٔ مشورت و خدمات براى انجام مصاحبه‌ها و گزارش‌ها مطبوعاتي، راديوئي، تلويزيونى.


- برقرارى ارتباط با رسانه‌هاى گروهى براى انعکاس به موقع اخبار و گزارش‌هاى واحدهاى تابعه.


- تهيهٔ گزارش‌ها و مقالات اختصاصى به‌منظور ايجاد انگيزه در وسايل ارتباط جمعى براى انتشار آنها.


- به‌کارگيرى شيوه‌هاى مناسب توليد عکس، اسلايد، فيلم، ضبط مراسم مختلف و فعاليت‌هاى علمى پژوهشي، آموزشى و اجرائى واحدهاى تابعه برحسب مورد.


- بررسى مستمر اخبار و گزارش‌هاى مکتوب، سمعى و بصرى رسانه‌ها گروهى به‌منظور تعيين موارد مربوط به بخش‌ آموزش عالى و تحقيقاتى و در صورت لزوم ارائه اطلاعات لازم براى رفع ابهام، اصلاح اخبار و انعکاس بيشتر و بهتر فعاليت‌هاى مرتبط با وزارت.


- ايجاد بانک اطلاعاتى رويدادهاى وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته از طريق تهيهٔ بريدهٔ جرايد، جمع‌آورى نشريات، گزارش‌ها، آگهى‌ها، تکثير نوارهاى صوتى و تصويرى و ... و انتخاب اخبار و مطالب قابل انتشار.


- اجراء طرح‌هاى سنجش افکار با همکارى محققان و صاحب‌نظران به‌منظور ارزيابى رفتارها، نظرات و نگرش‌هاى بيرونى و درونى در ارتباط با وزارت.


- انعکاس نيازهاى مخاطبين اعم از استادان، کارکنان، دانشجويان و ساير اقشار جامعه به مسئولان و مراجع ذيربط برحسب مورد.


- تبيين و تجزيه و تحليل سياست‌ها، تصميمات، روش‌ها و عملکردهاى خاص و پيچيدهٔ وزارت براى مردم برحسب مورد با همکارى واحدهاى ذيربط.


- تلاش در جهت ايجاد هماهنگى بين فعاليت‌هاى روابط عمومى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى وابسته.


- تهيه و تنظيم و اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاى تبليغاتى.- همکارى با واحدهاى ذيربط به‌منظور انجام اقدامات لازم براى برگزارى و ادارهٔ امور کنفرانس‌ها، سمينارها، بازديدها، جشن‌ها و فعاليت‌هاى مشابه.


- همکارى با ادارهٔ کل امور ادارى در تزئين ساختمان در اعياد و جشن‌ها.

زيرگروه‌ها

ادارهٔ ارتباطات

- فراهم کردن زمينه به‌منظور همکارى وسايل ارتباط جمعى براى انعکاس رويدادها و عملکردها و گزارش‌هاى مختلف اطلاع‌رسانى.


- برنامه‌ريزى و ارائهٔ مشورت و خدمات براى انجام مصاحبه‌ها و گزارش‌هاى مطبوعاتي، راديوئى و تلويزيونى.


- برقرارى ارتباط با رسانه‌هاى گروهى براى انعکاس به موقع اخبار و گزارش‌هاى واحدهاى تابعه.


- تهيهٔ گزارش‌ها و مقالات اختصاصى.


- به‌کارگيرى شيوه‌هاى مناسب توليد عکس، اسلايد، فيلم، ضبط مراسم مختلف و فعاليت‌هاى علمى پژوهشي، آموزشى و اجرائى واحدهاى تابعه برحسب مورد.


- بررسى مستمر اخبار و گزارش‌هاى مکتوب، سمعى و بصرى رسانه‌هاى گروهى به‌منظور تعيين موارد مربوط به بخش آموزش عالى و تحقيقات و ارائهٔ گزارش‌هاى لازم به مقام مافوق.


- انتخاب اخبار و مطالب قابل انتشار.


- تنظيم نشريات و بولتن‌ها و اخبار و اطلاعات داخلى وزارتخانه.


- بررسى به‌منظور دستيابى به روش‌هاى علمى براى تداوم ارتباط دو سويه ميان وزارت و استادان، کارکنان، دانشجويان و ساير اقشار جامعه.


- اجراء طرح‌هاى سنجش افکار با همکارى محققان و صاحب‌نظران به‌منظور ارزيابى رفتارها، نظرات و نگرش‌هاى بيرونى و درونى در ارتباط با وزارت.


- تبين و تجزيه و تحليل سياست‌ها، تصميمات، روش‌ها و عملکرد‌هاى خاص و پيچيدهٔ وزارت براى مردم برحسب مورد با همکارى واحدهاى ذيربط.


- تلاش در جهت ايجاد هماهنگى بين فعاليت‌هاى روابط عمومى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى وابسته.


- ايجاد بانک اطلاعاتى رويدادهاى وزارت و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته از طريق تهيهٔ بريدهٔ جرايد، جمع‌آورى نشريات، گزارش‌ها، آگهى‌ها، تکثير نوارهاى صوتى و تصويرى و ... .


- انعکاس نيازهاى مخاطبين اعم از استادان، کارکنان، دانشجويان و ساير اقشار جامعه به مسئولان و مراجع ذيربط برحسب مورد.

ادارهٔ سمينارها و تبليغات

- تهيه و تنظيم و اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاى تبليغاتى.


- همکارى با واحدهاى ذيربط به‌منظور انجام اقدامات لازم براى برگزارى و ادارهٔ امور کنفرانس‌ها، سمينارها، بازديدها، جشن‌ها و فعاليت‌هاى مشابه.


- تنظيم برنامهٔ ملاقات‌ها، پذيرائى‌ها و بازديدها.


- تهيه و تنظيم امور مقدماتى و تشريفاتى به‌منظور پذيرائى از ميهمانان داخلى و خارجى.


- همکار با ادارهٔ کل امور ادارى در تزئين ساختمان‌ها در اعياد و جشن‌ها.