- فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت برگزارى کنفرانس‌ها، سمينارها و گردهمائى‌هاى علمى و منطقه‌اى و بين‌المللى در داخل کشور.


- برنامه‌ريزي، هماهنگى و انجام امور مربوط به برنامه‌هاى مبادلات علمى مؤسسات آموزش عالى داخل با مؤسسات مشابه خارجى.


- بررسى و کمک در تشکيل انجمن‌هاى علمى و نظارت و تقويت آنها و همچنين ايجاد زمينه‌هاى همکارى بين مراکز تحقيقاتى و فرهنگستان‌ها با مراکز علمى مشابه در خارج از کشور.


- ايجاد رابطهٔ بين دستگاه‌هاى تحقيق‌کننده و استفاده‌کننده از نتايج تحقيقات در صورت لزوم.


- جمع‌آورى و تنظيم پژوهش‌هاى علمى داخلى و خارجى موردنظر براى اطلاع دانشمندان و کمک در انتشار اطلاعات مربوط به گردهمائى‌هاى علمى.


- انجام امور مربوط به شرکت نمايندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالى و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و يا ساير افراد ذيصلاح در کميسيون‌هاى مشترک و گردهمائى‌هاى علمى و بين‌المللى.


- تشخيص ضرورت ايجاد کرسى‌هاى زبان و ادبيات فارسى در کشورهاى خارجى و معرفى مدرسين به‌منظور اشتغال در پست‌هاى سازمانى مصوب و ترتيب اعزام آنان به خارج از کشور.


- بررسى و کمک در ايجاد مراکز ايران‌شناسى در خارج از کشور و تقويت آنها.


- فعاليت در زمينهٔ گسترش زبان و ادبيات فارسى و ايران‌شناسى در دانشگاه‌هاى خارج از کشور.


- ايجاد ارتباط با مراکز فرهنگى ايران در خارج و همکارى با محققان، استادان و دانشجويان خارجى که در زمينه‌هاى زبان فارسى و ايران‌شناسى مطالعه و تحقيق مى‌نمايند.


- انجام امور مربوط به اعزام اعضاء هيئت علمى به خارج از کشور جهت استفاده از فرصت مطالعاتى.


- پيگيرى امور مربوط به دريافت گزارش مطالعاتى محققان و استادانى که به خارج از کشور اعزام شده‌اند و تهيهٔ گزارش‌هاى لازم جهت مسئولان ذيربط.


- انجام امور مربوط به روابط بين‌المللى وزارتخانه با کشورهاى خارجى و مؤسسات علمى و بين‌المللى و منطقه‌اى و دانشگاهى از جمله يونسکو، اکو، کامستک، تواس، توانسو، کامتس، کنفرانس اسلامى و ... با همکارى واحدهاى تخصصى وزارتخانه و در صورت لزوم ايجاد کميته‌هاى کارشناسى پشتيبانى‌کننده براى همکارى آن گروه از سازمان‌هاى تخصصى بين‌المللى که فاقد مرجع محلى مى‌باشند.


- انجام امور مربوط به عقد قراردادهاى آموزشي، پژوهشى و فن‌آورى.


- تهيه و تنظيم برنامهٔ بازديد ميهمانان خارجى وزارتخانه‌ که در چارچوب همکارى‌هاى آموزشي، پژوهشى و فن‌آورى از جمهورى اسلامى ايران ديدن مى‌کنند.


- رسيدگى به امور مربوط به استادان و محققان خارجى که در مراکز آموزشي، پژوهشى و تحقيقاتى فعاليت دارند.


- انجام امور مربوط به عضويت وزارتخانه و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى وابسته در مجامع علمى بين‌المللى.


- انجام کليهٔ امور مربوط به شناسائى نيروهاى متخصص ايرانى و خارجى موردنياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى.


- شناسائى زمينه‌هاى همکارى علمى و آموزشي، پژوهشى و فن‌آورى با کشورهاى جهان.


- اطلاع‌رسانى در زمينهٔ همکارى‌هاى علمى و بين‌المللى.


- انجام ساير امور مربوط به ارتباطات علمى و بين‌المللى و انجام کليهٔ امورى که به‌نحوى از انحاء به امور بين‌المللى مربوط است.


- ترجمه‌نامه‌ها، نشريات و مدارک علمى به زبان‌هاى فارسى و خارجى موردنياز.


- تنظيم و نگهدارى اطلاعات، مدارک و آمار لازم و گزارش‌هاى ادارى مربوط به روابط بين‌المللى وزارتخانه.


- انجام امور مربوطه به شوراى همکارى‌هاى علمى و بين‌المللى وزارتخانه.


- انجام ساير امور محوله از طرف مقام وزارت.