- لايحهٔ هماهنگى و نظارت بر کار هيئت‌هاى رسيدگى به تخلفات ادارى وزارتخانه و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته.


- برگزارى جلسات هماهنگى بين هيئت‌هاى وزارتخانه و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته در فواصل زمانى مناسب.


- بازرسى از نحوهٔ کار هيئت‌هاى مربوطه و تهيهٔ گزارش‌هاى لازم براى وزير و ارسال يک نسخه از آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- نظارت بر فعاليت‌ هيئت‌ها و راهنمائى و هدايت آنها به اجراء هرچه صحيح‌تر قانون.


- بررسى صلاحيت اعضاء هيئت‌ها و گروه‌هاى تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالى عدم صلاحيت به مقام وزارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- ارائهٔ نقطه‌نظرها و پيشنهادهاى هيئت‌ها به‌منظور رفع مشکلات از طريق مراجع ذيربط و بهبود فعاليت هيئت‌ها.


- تهيهٔ گزارش ماهانه از کار هيئت‌هاى مربوطه و ارسال آنها به سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- بررسى آراء صادره و راهنمائى هيئت‌ها در موارد لزوم.


- انجام پيگيرى‌هاى لازم جهت رفع مشکلات و نيازهاى پرسنلى و تدارکاتى هيئت‌ها به‌منظور تسهيل در کار آنها.


- بررسى و تجزيه و تحليل نتيجهٔ کار هيئت‌ها و اثرات اين فعاليت‌ها در سالم‌سازى محيط و تهيهٔ گزارش‌هاى لازم براى مقام وزارت در فواصل سه ماهه، شش‌ماهه و يک‌ساله.


- شرکت در جلسات هماهنگى متشکل از رابطين و مسئولين هماهنگى در دستگاه‌هاى مذکور در مادهٔ ۲ آئين‌نامهٔ اجرائى قانون رسيدگى به تخلفات ادارى به‌منظور اطلاع از آخرين نقطه نظرات و تأمين هماهنگى هرچه بيشتر.


- ارتباط با ديوان عدالت ادارى و تمرکز اين تماس‌ها در مرکز به‌منظور ايجاد هماهنگى لازم با ديوان مزبور.