ادارهٔ ارتباطات

- برقرارى ارتباط منظم با دبيرخانهٔ سازمان يونسکو و واحدهاى آن به‌منظور اطلاع از برنامه‌هاى مربوط.


- بررسى و ارائهٔ پيشنهاها و طرح‌هاى لازم در مورد دستور مذاکرات کنفرانس عمومى يونسکو (از جمله برنامه‌هاى دو ساله يا ميان‌مدت)، شوراى اجرائى و همچنين کنفرانس‌ها و مجامع علمى که زير نظر و يا با همکارى سازمان يونسکو تشکيل مى‌شود.


- همکارى و برقرارى ارتباط با مؤسسات و دفاتر منطقه‌اى يونسکو در آسيا که در زمينهٔ ارتباطات فعاليت مى‌نمايند.


- تنظيم فعاليت‌هاى کميسيون ملى در زمينهٔ ارتباطات در چارچوب برنامه و بودجهٔ مصوب يونسکو.


- تنظيم روابط و هماهنگى بين وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتى و غير دولتى ايرانى که در برنامه‌هاى يونسکو مشارکت و فعاليت دارند.


- همکارى و کمک به ايجاد ارتباط و مبادلات اطلاعات با انجمن‌ها و مؤسسات خارج از کشور از جمله شوراى اجرائى دبيرخانهٔ سازمان يونسکو.


- ايجاد ارتباط با نمايندگى ثابت جمهورى اسلامى ايران در يونسکو و نمايندهٔ ايران در شوراى اجرائى سازمان به‌منظور تبادل افکار و اطلاعات.


- اعلام اجلاس‌ها، کنفرانس‌ها، سمينارها، بورس‌ها و جوايز يونسکو به سازمان‌هاى ذيربط و فراهم ساختن زمينه‌هاى مشارکت افراد و کارشناسان و هيئت‌هاى اعزامى.


- برقرارى ارتباط با کميته‌هاى تخصصى مربوط به برنامه‌هاى يونسکو و کميته‌هاى فرعى وابسته به کميسيون ملى يونسکو و انجام اقدامات لازم جهت تنظيم امور مربوط.


- تهيهٔ آمار و اطلاعات و گزارش‌هاى موردنياز يونسکو و مراکز و دفاتر منطقه‌اى در زمينه‌ٔ ارتباطات با همکارى سازمان‌هاى داخلى ذيربط.


- کوشش در جهت دستيابى به مطالعاتى که در زمينهٔ ارتباطات، انفورماتيک و اطلاع‌رسانى انجام مى‌شود و کمک به انتشار آنها.


- پيگيرى مراحل اجرائى قطعنامه‌هاى مصوب و طرح‌هاى تصويب شده در چارچوب برنامهٔ مشارکت.

ادارهٔ علوم اجتماعى و انسانى

- بررسى و ارائهٔ پيشنهادها و طرح‌هاى لازم در مورد دستور مذاکرات کنفرانس عمومى يونسکو (از جمله طرح‌ برنامه‌هاى دو ساله و ميان‌مدت). اسناد شوراى اجرائى و همچنين کنفرانس‌ها و مجامع علمى که زير نظر يا با همکارى سازمان يونسکو مى‌شود.


- ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام مأموريت کارشناسان و مشاوران و هيئت‌هاى اعزامى يونسکو در زمينه‌هاى مربوط.


- برگزارى کنفرانس‌ها و مجامعى که در زمينهٔ علوم اجتماعى و انسانى تحت نظر سازمان يونسکو و يا کميسيون ملى يونسکو در ايران تشکيل مى‌شود.


- تنظيم برنامه‌هاى استفاده از بورس يونسکو در زمينه‌هاى علوم اجتماعى و انسانى.


- کوشش در جهت دستيابى به نتايج مطالعاتى که در زمينه‌هاى مختلف علوم اجتماعى و انسانى انجام مى‌شود و کمک به انتشار آنها با همکارى ساير ادارات مربوط.


- ارائهٔ نظرات مشورتى به مسئولين ذيربط دربارهٔ نحوهٔ شرکت ايران در کنفرانس‌ها و مجامعى که در زمينهٔ علوم اجتماعى و انسانى در داخل و خارج کشور برگزار مى‌گردد.


- همکارى با دانشمندان و محققان و مراکز ذيربط در زمينهٔ مطالعهٔ تئورى‌ها، روش‌ها و آخرين يافته‌هاى علوم اجتماعى و انسانى.


- همکارى با سازمان‌هائى که در مورد مسائل گروه‌هاى آسيب‌پذير (جوانان، زنان، کودکان يا پناهندگان و ...) مطالعه و تحقيق مى‌نمايند و يا در زمينهٔ موضوعاتى نظير دموکراسي، صلح، حقوق بشر، امنيت و روابط بين‌الملل، تفاهم بين‌المللي، جمعيت، توسعه و محيط‌زيست، فلسفه و اخلاق و اخلاق زيستى و ... فعال هستند.


- تشکيل کميته‌هاى تخصصى و بين رشته‌اى علوم اجتماعى و انسانى در چارچوب برنامهٔ پنجم يونسکو.


- تهيهٔ اطلاعات و آمار و گزارش‌ها موردنياز سازمان يونسکو، مراکز و دفاتر منطقه‌اي، سازمان غير دولتى و مجامع علمى وابسته به يونسکو در زمينهٔ علوم اجتماعى و انسانى.


- جمع‌آورى اطلاعات و اخبار مربوط به علوم اجتماعى و انسانى جهت درج در فصلنامهٔ يونسکو.


- همکارى با سازمان‌هاى آموزشي، فرهنگى و تحقيقاتى در زمينهٔ برنامهٔ مشارکت يونسکو.


- مشارکت در برگزارى مناسبت‌هاى ملى و بين‌المللى (روزها، سال‌ها و دهه‌ها) که در حوزه‌هاى تخصصى يونسکو در زمينهٔ علوم اجتماعى و انسانى در کشور اجراء مى‌گردد.

ادارهٔ امور عمومى

- تنظيم و طبقه‌بندى و نگهدارى اسناد کنفرانس عمومى يونسکو، شوراى اجرائى واحدهاى دبيرخانهٔ سازان يونسکو.


- تنظيم و طبقه‌بندى و نگهدارى اسناد مربوط به مذاکرات شوراى کميسيون ملى يونسکو، کميتهٔ هماهنگى دبيرخانهٔ کميسيون ملى يونسکو در ايران، کميته‌هاى ملي، تخصصى ويژه و کميته‌هاى فرعى.


- ترجمه‌نامه‌ها و مدارک مربوط برحسب مورد.


- ترجمهٔ گزارش‌ها و توصيه‌نامه‌هاى کنفرانس‌هاى بين‌المللى مربوط به يونسکو.


- ترجمه و انتشار کتب و نشريات مرتبط با برنامه‌هاى يونسکو برحسب مورد.


- انجام امور مربوط به خدمات کتابدارى دبيرخانهٔ کميسيون ملى يونسکو در ايران.


- انجام امور مربوط به ويرايش و صفحه‌آرائى انتشارات دبيرخانهٔ کميسيون ملى يونسکو در ايران.


- معرفى انتشارات سازمان يونسکو به مراجع و اشخاص علاقه‌مند برحسب مورد و توزيع آنها.


- انجام کليهٔ امور دفترى و ماشين‌نويسى و بايگانى و چاپ و تکثير دبيرخانهٔ کميسيون ملى يونسکو در ايران.