شرکت انتشارات علمى - فرهنگى

مرکز نشر دانشگاهى که بر طبق مصوبهٔ شمارهٔ ۵۰۰۳/۷ مورخ بيست و سوم اسفند ماه ۱۳۵۹ ستاد انقلاب فرهنگى سابق تأسيس شده است از اين پس با اين اساسنامه به‌عنوان يکى از مؤسسات تابع شوراى‌عالى انقلاب فرهنگى به فعاليت خود ادامه خواهد داد.


به‌موجب بند ۵ مصوبهٔ ۱۸۷۸/دش مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۷ شوراى‌عالى انقلاب فرهنگى مرکز نشر دانشگاهى از شوراى‌عالى انقلاب فرهنگى جدا و به وزارت فرهنگ و آموزش عالى محلق شده است. مصوبهٔ مزبور در همين مجموعه درج شده است.


مادهٔ۱. اهداف:

تهيه و نشر کتاب‌هاى درسى و کمک‌درسى و مراجع دانشگاهى به‌منظور تسهيل امر آموزش براى استادان و دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالى کشور.


تقويت روح تحقيق و تتبع و ابتکار در تمام زمينه‌هاى علمى و فنى و فرهنگي، و تشويق محققان و دانشمندان از طريق انتشار حاصل تحقيقات و مطالعات آنان.


فراهم آوردن زمينه‌هاى توليد و نشر و توزيع کتاب‌ها و نشريات سودمند و عرضهٔ آنها با قيمت مناسب و عادلانه.


مادهٔ ۲. حدود، وظايف و اختيارات:

- بررسى نيازهاى دانشگاه‌ها از حيث کتاب‌هاى درسى و غير درسى به زبان فارسى و زبان‌هاى ديگر


- رسيدگى به علمى و فنى به کتاب‌هائى که توسط مرکز نشر دانشگاهى به مؤلفان و مترجمان و مصحّحان متون واگذار شده و مى‌شود


- واگذارى چاپ کتاب‌هاى آماده شده به چاپخانه‌ها و سفارش تأليف و ترجمه و تصحيح کتاب‌هاى مورد لزوم ديگر به مؤلفان و مترجمان و مصححان و عقد قرارداد با آنان و همچنين تجديدنظر در قراردادهاى منعقده و يا فسخ آنها


- اهداء کتاب به شخصيت‌ها و مشاهير علمى و مبادلهٔ کتاب با مراکز علمى ايران و جهان


- تعيين قيمت کتاب‌هاى منتشره از طرف مرکز نشر دانشگاهى و فروش و توزيع آنها


- خريد و قيمت‌گذارى کتاب‌ها و نشريات سودمند علمى و ادبى و تحقيقى و توزيع آنها


- تشکيل کلاس‌ها و دوره‌هاى آموزشى براى تربيت افراد ورزيده و متخصص در امور تهيهٔ کتاب و ويرايش و نشر آن و گردهمائى‌هائى براى بحث و تحقيق و سخنرانى علمى و ادبى و فنى که به امر تأليف و ترجمه و تصحيح کتاب کند


- حمايت از فعاليت‌هاى تحقيقاتى در زمينهٔ تقويت زبان فارسى و وضع واژه‌هاى فنى مناسب و موافق روح علمى زبان


- شرکت در نمايشگاه‌هاى کتاب


- برگزارى نمايشگاه‌هاى بين‌المللى کتاب


- خريد کتب از کشورهاى خارجى موردنياز دانشگاه‌ها و مؤسسات علمى و فنى


- تبصره:

در انجام کليهٔ وظايف فوق مرکز نشر موظف است که هماهنگى و ارتباط لازم را با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاى ذيربط (به‌خصوص وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى وزارت ارشاد اسلامي) برقرار نمايد.

اساسنامهٔ شرکت سهامى انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى(مصوب ۴/۹/۱۳۶۶ هيئت‌وزيران)

- کليات:

- شرکت سهامى انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى که در اين اساسنامه اختصاراً شرکت ناميده مى‌شود وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى بوده و مرکز آن در تهران است مى‌تواند در صورت لزوم با تصويب مجمع عمومى شعب يا نمايندگى‌هائى براى اجراء عمليات خود در نقاط ديگر کشور و يا خارج از کشور تأسيس نمايد.


- موضوع شرکت:

- تأليف، ترجمه، چاپ، انتشار، توزيع، تهيه و فروش هر نوع کتاب و اثر علمى و فرهنگى در کنار سطوح دانشگاهى که مفيد تشخيص داده شود به هر زبان در داخل و خارج از کشور (مطابق مقررات کشور).


- توليد و تکثير و توزيع فيلم‌هاى آموزشى و علمى و توليد نرم‌افزارهاى آموزشى براى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى و تحقيقاتى کشور.


- ضبط و تکثير و توزيع برنامه‌هاى صوتى علمى و فرهنگى و هنرى در سطوح دانشگاهى.


- برگردان فيلم‌هاى علمى و آموزشى کشورهاى خارجى به فارسى و بالعکس.


- تجهيز و گسترش مرکز تکنولوژى آموزشى و تأمين و تهيه وسايل و لوازم موردنياز از قبيل دوربين و وسايل تکثير و اسلايد، فيلم، نوار ويدئو و نوار ضبط صوت و نظاير آنها طبق مقررات.


- تأسيس چاپخانه، صحافي، تأمين و تهيهٔ وسايل مربوط به آنها از قبيل کاغذ، مقوا، انواع مرکب از داخل و خارج از کشور براسا ضوابط و مقررات جارى کشور.


- همکارى فنى و انتشاراتى با شرکت‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات انتشاراتى اعم از دولتي، غير دولتى و خصوصى.


- همکارى و مشارکت با تعاونى‌ها و شرکت و مؤسساتى که طبع کار آنها با اهداف شرکت مربوط باشد با تصويب مجمع عمومى.


- انجام کليهٔ اقدامات لازم به‌منظور تهيهٔ لوازم و تجهيزات مواد مصرفى بازسازى و راه‌اندازى تجهيزات در زمينه‌هاى مختلف علمى و پژوهشى در داخل و خارج از کشور و جمع‌آورى و طبقه‌بندى آمار و اطلاعات لازم و انجام تحقيقات موردنياز.


- انجام هر نوع عمليات بازرگانى مجاز (داخلى و خارجي) که با موضوع و اهداف شرکت مرتبط باشد.

مؤسسهٔ مطالعات و تحقيقات فرهنگى

اين مؤسسه براساس تصويبنامهٔ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۰ هيئت‌وزيران متشکل از واحدهاى زير به‌صورت يکى از واحدهاى تابعهٔ وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى تشکيل گرديد. (اين واحد پس از چندى به‌صورت يکى از واحدهاى وابستهٔ وزارتخانه و در قالب سازمانى متشکل از وظايف واحدهاى زير از طرف هيئت‌وزيران شناخته شد.)


- انجمن فلسفهٔ ايران


- مرکز ايرانى مطالعهٔ فرهنگ‌ها


- مرکز اسناد فرهنگى آسيا


- فرهنگستان زبان ايرانى


- فرهنگستان ادب و هنر ايران


- بنياد فرهنگ ايران


- بنياد شاهنامه


- پژوهشکدهٔ علوم ارتباطى و توسعهٔ ايران


- پژوهشگاه علوم انسانى


- بنياد فرهنگ و هنر


- فرهنگستان علوم ادارى


- مرکز ايرانى تحقيقات تاريخى


پس از آن وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى مکلف گرديد حداکثر تا پايان سال ۱۳۶۰ اساسنامهٔ مؤسسهٔ ياد شده را تهيه و پس از تائيد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور به مرحلهٔ اجراء گذارد. اساسنامهٔ مؤسسه مذکور مشتمل بر ۸ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۱/۶/۶۱ به تصويب وزير فرهنگ و آموزش‌عالى و دبير کل سازمان امور ادارى و استخدامى کشور رسيد.


در اساسنامهٔ مربوط آمده است که به‌منظور تقويت روح بررسى و تتبع و ابتکار در تمام زمينه‌هاى علمي، فرهنگى و اسلامى از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان (مدلول بند ۴ اصل ۳ قانون‌اساسي) و نيز ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشکيلات غير ضرور (مدلول بند ۱۰ اصل ۳ قانون‌اساسي) و به استناد تصويب‌نامهٔ ۱۲۳۷۳۲ مورخهٔ ۲۹/۱۰/۱۳۶۰ هيئت‌وزيران، وزارت فرهنگ و آموزش‌عالى از مجموع ۱۲ واحد فرهنگى تابعه مؤسسه‌اى به نام ”مؤسسهٔ مطالعات و تحقيقات فرهنگي“ با اهداف زير ايجاد مى‌گردد.


- مطالعه و تحقيق در فرهنگ اسلامى


- شناساندن فرهنگ و معارف اسلامى به ملت ايران و ساير ملل جهان


- مطالعه و تحقيق در فرهنگ‌ها و تمدن‌هاى ساير ملل و روابط مابين آنها


- تحقيق در زمينهٔ علوم انسانى و مبانى آن به‌طور اعم


- مطالعه و تحقيق در زبان و ادب ايران به‌طور اخص و فراهم آوردن زمينهٔ جايگزينى لغات فارسى به‌جاى لغات بيگانه


- مطالعه و تحقيق در تاريخ اسلام و ايران


- مطالعه و تحقيق در آثار حکمى و فلسفى به‌طور اعم