دفتر بررسى و ارزيابى پژوهشى

- ارائهٔ برنامه‌ها و تدوين آئين‌نامه‌هاى تشويقى و حمايتى از پژوهشگران و نوآوران از جمله اعطاء فرصت‌هاى مطالعاتى و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- نظارت و ارزشيابى فعاليت‌ها و عملکرد مؤسسات پژوهشى.


- نظارت بر اجراء صحيح ضوابط تأسيس مراکز و مؤسسات پژوهشى.


- انجام بررسى‌هاى لازم و اظهارنظر در خصوص ايجاد يا لغو اجازهٔ فعاليت مؤسسات پژوهشى کشور، ارائهٔ پيشنهاد و کوشش در جهت تأسيس مراکز تحقيقاتى جديد در چارچوب مقررات مصوب.


- بررسى و شناسائى نيازهاى اساسى تحقيقاتى کشور و فراهم آوردن موجبات تأمين نيازهاى تخصصى (علمي، فنى و پژوهشي) و پيشنهاد رفع موانع تحقيقاتى.


- بررسى ايجاد زمينه‌هاى مناسب براى اجراء طرح‌هاى تحقيقاتى ملى و گسترده در کشور.


- بررسى و ايجاد هماهنگى بين طرح‌ها و برنامه‌ها و فعاليت‌هاى پژوهشى دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى.


- همکارى در تدوين و تنظيم آئين‌نامه‌ها و ضوابط در جهت حمايت از پژوهشگران، مخترعان و مبتکران در بهره‌ورى مادى از نتايج تحقيقاتى که در رفع نيازهاى کشور به مراحل گسترش استفاده از نتايج رسيده يا خواهند رسيد.

نيروى انسانى

- دفتر بررسى و ارزيابى پژوهشى:


- مديرکل (عضو هيئت علمى)


- معاون


- مسئول دفتر


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- کارشناس مسئول


- کارشناس


- کارشناس

دفتر امور پژوهشى و برنامه‌ريزى

- طراحي، تدوين و ايجاد نظام و فرهنگ تحقيقات در وزارتخانه‌ و نظارت بر بهبود مستمر آن.


- برنامه‌ريزى در جهت تحقق سياست‌هاى تحقيقاتى مصوب.


- انجام بررسى‌هاى لازم جهت تنظيم و تعيين هدف‌هاى اساسي، اولويت‌ها و ضوابط فعاليت‌هاى پژوهشى.


- برنامه‌ريزى تخصصى گروه‌هاى چهارگانه (فني، مهندسي، علوم پايه، کشاورزى و علوم انساني) و تعيين اولويت‌هاى تحقيقاتى آنها در رابطه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى وابسته و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- برنامه‌ريزى در زمينهٔ ترويج و توسعهٔ تحقيقات و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- انجام اقدامات لازم براى تشکيل جلسات شوراى پژوهش وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى و گروه‌ها و کميته‌هاى تخصصى معاونت پژوهشي، تنظيم دستور جلسات و صورت‌جلسات و ابلاغ تصميمات طبق آئين‌نامه‌هاى مصوب.


- انجام اقدامات لازم در جهت اجراء مصوبات ارجاعى از مراجع ذيربط در کشور مانند شوراى پژوهش‌هاى علمى کشور و ساير شوراهاى ذيربط.


- بررسى و تدوين برنامه‌هاى لازم جهت تأمين و تربيت نيروى انسانى محقق موردنياز و نظارت بر حسن اجراء آن.


- بررسى اساسنامهٔ مؤسسات پژوهشى در شرف تأسيس.


- ايجاد هماهنگى بين طرح‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاى پژوهشى دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى وابسته.


- بررسي، اظهارنظر و تصويب طرح‌هاى تحقيقاتى ارجاع شده از سوى مراجع ذيربط.


- فراهم آوردن زمينه‌هاى مناسب جهت اجراء طرح‌هاى تحقيقاتى ملى و گسترده در کشور.


- برقرارى ارتباط سازمان‌يافته با مديريت‌هاى پژوهشى کليهٔ بخش‌هاى تحقيقاتى در کشور.


- هماهنگى و همکارى در برگزارى سمينارها و کنگره‌هاى علمى و پژوهشى در ارتباط با مؤسسات وابسته.


- تنظيم ارتباطات علمى - تحقيقاتى بين دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتى با مراکز کاربردى تحقيقاتى و نظارت بر حسن اجراء آنها.


- کمک به نشر و اشاعهٔ نتايج تحقيقات، ابتکارات و اختراعات و ساير انتشارات پژوهشى با نظر به اهميت و ترويج علوم و فنون.


- تهيه و ارائهٔ گزارش‌هاى خبري، تحليلى از فعاليت‌هاى انجام شده براى معاونت پژوهشى.

نيروى انسانى

- دفتر امور پژوهشى و برنامه‌ريزى:


- مديرکل


- معاون


- معاون


- کارشناس امور مالى


- مسئول دفتر


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- مسئول امور دفترى و بايگانى