- بررسى و انجام امور مربوط به تأمين کادر هيئت علمى وزارتخانه.


- انجام امور مربوط به اخذ تائيديه‌هاى علمى و عمومى اعضاء هيئت علمى.


- تشکيل پرونده‌هاى استخدامى اعضاء هيئت علمى.


- تهيه و تنظيم پيش‌نويس احکام استخدامي، ترفيع، ارتقاء مرتبه، فرصت مطالعاتي، بورس و ... اعضاء هيئت علمى.


- بررسى و انجام امور کارگزينى مدرسين زبان و ادبيات فارسى در خارج از کشور.


- بررسى و انجام امور کارگزينى سرپرستان دانشجويان خارج از کشور.


- انجام امور کارگزينى اعضاء هيئت علمى پيمانى.


- تهيه و تنظيم احکام اعضاء هيئت علمى طرح سربازى.


- بررسى و انجام امور مربوط به تأمين نيروى انسانى موردنياز وزارتخانه با همکارى واحدهاى ذيربط.


- انجام امور مربوط به اخذ مجوز استخدامى از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور.


- تهيه و تنظيم آگهى‌هاى استخدام در روزنامه‌هاى کثيرالانتشار با همکارى ادارهٔ کل روابط عمومى در اين زمينه و ثبت نام داوطلبان.


- برگزارى آزمون استخدامى و انتخاب داوطلبين استخدام با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه‌ريزى کشور و واحدهاى ذيربط.


- تشکيل پرونده‌هاى استخدامى پذيرفته‌شدگان مطابق مقررات.


- تهيهٔ پيش‌نويس احکام استخدام (آزمايشي، قطعى)


- تهيه و صدور احکام برقرارى يا قطع يا افزايش حقوق باز نشستگى و وظيفهٔ از کارافتادگى و وظيفه و ارث قانونى برحسب مقررات و قوانين.


- تکميل فرم‌هاى مربوط به محاسبهٔ خدمات کارکنان برحسب مورد.


- تکميل فرم‌هاى مربوط به محاسبهٔ تعيين ميزان حقوق بازنشستگى براساس سوابق خدمت رسمى و پيمانى.


- تکميل فرم‌هاى مربوط به محاسبه و تعيين ميزان پرداخت کسور خدمت با همکارى واحدهاى ذيربط.


- تهيه و صدور احکام مربوط به اجراء آراء دادگاه‌هاى ادارى و محاکمهٔ عمومى در مورد ضرورى.


- تهيه و صدور احکام بازخريد خدمت و استعفاء و اخراج برابر مقررات قانونى.


- بررسى پرونده‌هاى دريافتى از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و ساير مؤسسات وابسته جهت طرح در شوراى تبصره ۲ مادهٔ ۷۴ قانون استخدامى کشوري، انجام مقدمات مربوط به تشکيل جلسات شورا و تنظيم صورت‌جلسات شورا.


- تنظيم فرم‌هاى مربوط به پرداخت مطالبات بازخريدى کارکنان وزارتخانه و ارسال آن به واحدهاى ذيربط.


- تکميل فرم‌هاى مربوط به بيمهٔ حوادث بازنشستگان متقاضى و ارسال آن به واحدهاى ذيربط.


- تکميل فرم‌هاى مربوط به بيمهٔ عمر و حوادث کارکنان با همکارى واحدهاى ذيربط و پيگيرى در وصول حقّ بيمهٔ عمر در صورت فوت کارکنان شاغل.


- دعوت از کليهٔ وظيفه بگيران وزارتخانه (به‌استثناء تبصرهٔ ذيل مادهٔ ۱۲ آئين‌نامهٔ اجرائى مادهٔ ۱۰۲ قانون استخدام کشوري) به‌منظور تطبيق حقوق وظيفهٔ آنان با مقررات و قوانين مربوط.

نيروى انسانى

- ادارهٔ استخدام و بازنشستگى:


- رئيس (کارشناس)


- کارگزين مسئول اعضاء هيئت علمى


- کارگزين


- کارشناس امور ادارى


- کاردان


- کمک کارشناس


- کارشناس مسئول امور ادارى


- کارشناس


- کاردان


- کمک کارشناس