- نمايندگى قضائى وزارتخانه جهت اقامهٔ دعوي، تعقيب و دفاع از دعاوى کيفرى و حقوقي، ادارى و ثبتى و ساير دعاوى مطروحه در مراجع قضائى و حقوقى.


- نظارت مداوم بر جريان رسيدگى‌هاى قضائى و حقوقى بين‌المللى مربوط و طرح و اقامهٔ دعاوى بين‌المللى در صورت لزوم و تعقيب و دفاع از دعاوى مزبور در مراجع صلاحيتدار بين‌المللى.


- تقاضاى صدور اجرائيه نسبت به مفاد اسناد لازم‌الاجراء يا در حکم آن و تعقيب عمليات اجرائى تا وصول مطالبات وزارتخانه و مؤسسات وابسته، تحصيل، تحول و تملک اراضى و ساختمان‌هاى موردنياز و رفع کليهٔ مشکلات حقوقى املاک وزارتخانه و مؤسسات وابسته با همکارى دستگاه‌ها و واحدهاى ذيربط.


- بررسى و اظهارنظر حقوقى در مورد پيش‌نويس کليهٔ قراردادهاى داخلى و بين‌المللى مربوط و اسناد و مدارک تعهدآور منضم به آن با در نظر گرفتن منافع وزارتخانه و مؤسسات وابسته و کليهٔ جوانب حقوقى.


- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى در صورت لزوم به نمايندگى از طرف وزارتخانه.


- تهيه و تنظيم قراردادهاى نمونه (تيپ) و موردى و صدور دستورالعمل به‌منظور ايجاد وحدت رويه در انعقاد قراردادها.


- رسيدگى و اعلام نظر حقوقى نسبت به ادعاهاى طرفين قرارداد و کليهٔ اختلافات ناشى از تعبير و تفسير مفاد قرارداد برحسب موازين قانونى و موارد ارجاعى از طرف مقام مافوق وزارتخانه و مؤسسات وابسته.


- صلح و سازش در دعاوى و اختلافات، انصراف از اقامهٔ دعوى يا تعقيب آن، ارجاع به داورى حسب قوانين و مقررات با رعايت اصل ۱۳۹ قانون‌اساسى جمهورى‌سلامى ايران.


- انجام مذاکرات اصلاحى با طرف دعوى (قبل از اقامهٔ دعوي) و امضاء صورت‌جلسات مربوط با رعايت مقررات قانونى و مصالح کلى وزارتخانه و مؤسسات وابسته.


- انعقاد قرارداد با وکلاى دادگسترى و مشاورين حقوقى برحسب نياز طبق مقررات جهت انجام امور حقوقى و اقامهٔ دعوى پس از تأمين بار مالى.


- نمايندگى قضائى وزارتخانه جهت تعقيب و دفاع از دعاوى و شکايات اشخاص عليه وزارتخانه و مؤسسات وابسته در ديوان عدالت ادارى و ديوان محاسبات کشور و هيئت‌هاى تشخيص و حلّ اختلافات کارگرى و ساير مراجع حقوقى و قانونى.


- مطالعه و بررسى و عنداللزوم تجديدنظر در فرم‌هاى حقوقى و تعهد‌آور جارى در واحدهاى تابعه و مؤسسات وابسته به وزارتخانه.


- پاسخ به کليهٔ استعلام‌ها حقوقى و قضائى جارى و ارائهٔ خدمات مشورتى و اظهارنظر حقوقى.


- پاسخگوئى به استفتائات حقوقى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالى و پژوهشى وابسته و واحدهاى تابعهٔ وزارتخانه.


- بررسى و رسيدگى و اعلام نظر حقوقى نسبت به عريضه‌ها و شکاياتى که از طرف دفتر بازرسى و پاسخگوئى به شکايات واصل مى‌گردد.


- گردآورى و طبقه‌بندى کليهٔ قوانين، ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاى داخلى قضائى و حقوقى که با موضوع کار وزارتخانه مربوط مى‌شود و نيز منابع حقوقى و مأخذ حقوقى و قضائى و بين‌المللى در صورت لزوم.


- ايجاد هماهنگى و وحدت رويه در امور حقوقى و قضائى در وزارتخانه.


- مطالعه و بررسى دربارهٔ مشکلات اجرائى امور حقوقى جارى وزارتخانه و مؤسسات وابسته و ارائهٔ پيشنهادهاى مفيد در جهت رفع مشکلات موجود.


- ساير موارد حقوى و قضائى ارجاعى از طرف مقام مافوق.

نيروى انسانى

- دفتر حقوقى:


- مديرکل


- معاون


- مسئول دفتر


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- مسئول امور دفترى و بايگانى


- بايگان


- کارشناس مسئول امور دعاوى تهران


- کارشناس امور حقوقى


- کارشناس امور حقوقى


- کارشناس مسئول امور دعاوى شهرستان‌ها


- کارشناس امور حقوقى


- کمک کارشناس


- کارشناس مسئول امور استعلامات و اسناد تعهد


- کارشناس امور حقوقى