- بررسى ضرورت ايجاد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى.


- بررسى پيشنهادهاى واصله از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى در مورد ايجاد رشته و مقطع تحصيلى يا دوره‌هاى آموزشى و پژوهشى و ارائهٔ نظرات تخصصى به شوراى گسترش آموزش عالى جهت اتخاذ تصميم.


- بررسى ضرورت و چگونگى ادامهٔ فعاليت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى برحسب مورد و در صورت لزوم ارائهٔ پيشنهاد توسعه، انحلال و يا ادغام اين‌گونه مؤسسات به شوراى آموزش عالى.


- تهيه و تنظيم اساسنامهٔ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى براى ارائه به شوراى گسترش آموزش عالى جهت اتخاذ تصميم.


- بررسى پيشنهاد ايجاد مراکز آموزش عالى و پژوهشى غير دولتى غير انتفاعى براساس مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى.


- بررسى اساسنامهٔ پيشنهادى مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى غير دولتى غير انتفاعى و ارائهٔ گزارش به شوراى گسترش آموزش عالى جهت اتخاذ تصميم و در صورت تائيد ارسال آن به شوراى عالى انقلاب فرهنگى جهت تصويب.


- بررسى طرح‌هاى جامع دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى و پژوهشى از نظر توجه به زير ساختمان‌هاى اقتصادي، اجتماعي، فرهنگى و جمعيتى منطقه و روش‌هاى برنامه‌ريزى آموزشى و برآورد جمعيت دانشجوئى و ارائهٔ گزارش نهائى به شوراى گسترش آموزش عالى جهت اتخاذ تصميم.


- پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامهٔ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى و پژوهش به شوراى گسترش آموزش عالى برحسب مورد و در صورت لزوم ارسال آن به شوراى عالى انقلاب فرهنگى جهت تصويب.


- بررسى پيشنهادهاى واصله در مورد ايجاد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، براساس مصوبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى و ارائهٔ گزارش نهائى به شوراى گسترش آموزش عالى جهت اتخاذ تصميم.


- تشکيل جلسات کميته‌هاى تخصصى مربوط به شوراى گسترش آموزش عالى.


- تنظيم دستور جلسات شوراى گسترش آموزش عالي، ارسال دعوتنامه براى اعضاء تهيه و تنظيم صورت‌جلسات و ابلاغ مصوبات مربوط به مراجع ذيربط.


- ابلاغ مصوبات شوراى عالى برنامه‌ريزى در خصوص برنامه‌هاى آموزشى و انعکاس نظرات و پيشنهادات اصولى و اصلاحى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى به شوراى عالى برنامه‌ريزى در ارتباط با مصوبات ابلاغى.


- همکارى با حوزهٔ معاونت پژوهشى در ارتباط با ايجاد، انحلال، ادغام و توسعهٔ مؤسسات پژوهشى.


- همکارى با سازمان‌ سنجش آموزش کشور به‌منظور بررسى رشته‌هاى تحصيلى آموزش عالى و تائيد رشته‌ها و مقاطع تحصيلى مصوب محل‌هاى مجاز براى پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش جهت درج در دفترچهٔ راهنماى انتخاب رشته‌هاى تحصيلى در آزمون‌هاى سراسرى گزينش دانشجو.


- نگهدارى و طبقه‌بندى اساسنامهٔ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى و مصوّبات شوراى گسترش آموزش عالى.


- اجراء طرح‌هاى تحقيقاتى در جهت سياست‌هاى شوراى گسترش آموزش عالى.


- تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاى اجرائى در راستاى سياست‌هاى شوراى گسترش عالى.


- انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.

نيروى انسانى

- دفتر گسترش آموزش عالى:


- مديرکل (عضو هيئت علمي)


- معاون


- مسئول دفتر


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- عضو هيئت علمى


- کارشناس مسئول


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کارشناس


- کاردان


- کمک کارشناس