شرايط درخواست‌کننده

چنانچه بيمه‌شده متوفّى قبلاً بازنشسته يا از کارافتادهٔ کامل ناشى و غيرناشى از کار بوده باشد، يعنى قبلاً مستمرى دريافت مى‌کرده است، حکم بازنشستگى يا از کارافتادگى بيمه شدهٔ متوفّى تبديل به حکم برقرارى مستمرى بازماندگان مى‌‌گردد.

مدارک مورد نياز

۱. گواهى فوت


۲. حصر وراثت در عقدنامهٔ ازدواج


۳. رونوشت شناسنامهٔ بازمانده يا بازماندگان


۴. قيم‌نامه در صورت نياز


۵. در صورتى که فرزند يا فرزندان ذکور متوفى به تحصيل اشتغال داشته باشند و سن آنان از ۱۸ سال به بالا باشد، ارائهٔ گواهى اشتغال به تحصيل فرزند يا فرزندان الزامى است.


۶. مدارک کفالت


۷. تکميل فرم تعهّد در مورد فرزند يا فرزندان انات متوفى مبتنى بر عدم تمکن مالى آنان و نداشتن شوهر و شغل


۸. عين نظريهٔ کميسيون پزشکى در صورت داشتن فرزند ذکور از کارافتادهٔ کامل

محل مراجعه

تهران: شعبهٔ مربوط، واحد امور بيمه‌شدگان


شهرستان‌ها: شعبهٔ مربوط، واحد امور بيمه‌شدگان

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران

۱. شعبهٔ مربوط در ادارهٔ کل استان تهران يا ادارهٔ کل شهرستان‌هاى استان تهران


۲. ادارهٔ کل امور بيمه‌شدگان، ادارهٔ امور از کارافتادگى و بازماندگان

شهرستان‌ها

شعبهٔ مربوط در ادارهٔ کل استان