مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. تکميل فرم‌هاى مربوط


۲. ارسال مشخصات لازم به همراه فرم‌ها به وزارت امور خارجه


۳. تصميم‌گيرى توسط مقام‌هاى ذيصلاح


۴. انعکاس پاسخ به نمايندگي


۵. اعلام به متقاضى

محل مراجعه

امور کنسولى نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط