شرايط درخواست‌کننده

اتباع خارجى که مدتى از بستگان خود در ايران بى‌خبر مانده‌اند

مدارک موردنياز و مراحل انجام کار

۱. ارائه درخواست کتبى


۲. ارائه مشخصات کامل و اطلاعات مفيد دربارهٔ شخص موردنظر مثل: مشخصات شناسنامه‌اي، نشانى و ...


۳. استعلام ادارهٔ امور اجتماعى از نشانى‌ها و تلفن‌هاى ارائه شده


۴. استعلام ادارهٔ اقامت اتباع خارجى نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران


۵. ارسال نتيجهٔ استعلامات به نمايندگى مربوط

محل مراجعه

امور کنسولى نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در کشور مربوط