مدارس متوسطه نيز مانند دوره ابتدائى و راهنمائى انواعى دارد. امور مربوط به مدارس متوسطه در هر منطقه آموزشى زير نظر معاونت آموزش متوسطه انجام مى‌گيرد. طبق سازماندهى جديد آموزش متوسطه، درجه‌بندى دبيرستان‌ها در شهرها و روستاها متفاوت است. مدارس متوسطه عمومى در مناطق شهرى ۹ درجه مى‌باشد.


براساس اين درجه‌بندى که مبتنى بر تعداد دانش‌آموزان است نسبت‌هاى مختلفى در نظر گرفته شده است؛ جدول زير درجه‌بندى دبيرستان‌ها را نشان مى‌دهد. در اين درجه‌بندى دبيرستان درجه يک، دبيرستانى است که دست‌کم ۹۰ دانش‌آموز و دبيرستان درجه نُه دست‌کم يک هزار و ۵۹۰ دانش‌آموز دارد. طبق اين جدول در هر دبيرستان به تناسب تعداد دانش‌آموزان، افرادى در سمت‌هاى رئيس، معاون، معاون و مدير دروس، مشاور هدايت تحصيلي، مدير دروس، مسئول و متصدى امتحانات، مسئول و متصدى دفتري، مسئول و متصدى خدمات ماشيني، نامه‌رسان، خدمتگزار و سرايدار اشتغال دارند.


دبيرستان‌هاى مناطق روستائى نيز شش درجه است که درجه يک آن دست‌کم ۸۰ نفر و درجه شش آن دست‌کم ۵۶۰ نفر است. به ازاء هر ۳۲۵ نفر دانش‌آموز، يک مربى تربيتى موظف در نظر گرفته مى‌شود. در دبيرستان‌هاى درجات يک و دو مناطق شهرى و روستائى وظيفه مشاورهٔ هدايت تحصيلى دانش‌آموزان به‌عهدهٔ معاون و مدير دروس دبيرستان است. علاوه بر پست‌هاى سازمانى مندرج در جدول مذکور، دبيران مختلفى تدريس دروس متعدد دبيرستان‌ها را در هر رشته تحصيلى برعهده دارند.


در دبيرستان‌ها و هنرستان‌ها براساس ضوابط مصوب، پست‌هاى ديگرى باعنوان کارشناس مسئول، تکنيسين آزمايشگاه، سرپرست کارگاه، انباردار، کتابدار، راننده، حسابدار و جمعدار اموال، تلفنچي، متصدى مراقبت و نگهدارى تأسيسات، شبگرد، باغبان، مکانيسين ماشين‌آلات کشاورزي، مأمور خدمات کشاورزي، مأمور دامپروري، موتورچي، مأمور مرغداري، مسئول خط توليد و در دبيرستان‌هاى شبانه‌روزي، آشپز، کمک‌آشپز، سرپرست شبانه‌روزي، متصدى سمعى و بصرى و غيره در نظر گرفته شده است.


هريک از کارکنان دبيرستان‌ها وظايف معينى دارند که به پيشنهاد دفاتر ذى‌ربط و تأييد دفتر تشکيلات و روش‌ها و سازمان امور ادارى و استخدامى کشور اين وظايف براى اجراء ابلاغ مى‌شود.

جدول درجه‌بندى دبيرستانى نظام جديد آموزش متوسطه مناطق شهرى

درجه درجه‌بندى (به نفر)/
عنوان پست سازمانى
رئيس معاون معاون و مدير
دروس
مشاور هدايت
تحصيلى
مدير برنامه‌هاى
آموزشى
۱ دست‌کم ۹۰ ۱ - ۱ - -
۲ تا ۱۸۰ ۱ - ۱ - -
۳ تا ۲۷۰ ۱ ۱ - ۱ ۱
۴ تا ۳۹۰ ۱ ۲ - ۱ ۱
۵ تا ۵۴۰ ۱ ۲ - ۲ ۱
۶ تا ۷۶۰ ۱ ۳ - ۲ ۱
۷ دست‌کم ۹۹۰ ۱ ۳ - ۳ ۱
۸ دست‌کم ۱۲۸۰ ۱ ۳ - ۳ ۲
۹ دست‌کم ۱۵۹۰ ۱ ۴ - ۳ ۲


درجه درجه‌بندى (به نفر)/
عنوان پست سازمانى
مسئول امور
دفترى و
امتحانات
متصدى امور
دفترى
متصدى امور

امتحانات

ماشين‌نويس و بايگان متصدى تکثير
۱ دست‌کم ۹۰ - - - - -
۲ تا ۱۸۰ ۱ - - - -
۳ تا ۲۷۰ ۱ - - - -
۴ تا ۳۹۰ ۱ - - ۱ -
۵ تا ۵۴۰ ۱ - - ۱ -
۶ تا ۷۶۰ ۱ - ۱ ۱ -
۷ دست‌کم ۹۹۰ ۱ ۱ ۱ ۱ -
۸ دست‌کم ۱۲۸۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۹ دست‌کم ۱۵۹۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱


درجه درجه‌بندى
(به نفر)/
عنوان پست
سازمانى
مسئول خدمات
ماشينى
متصدى خدمات
ماشينى
نامه‌رسان
و خدمتگزار
خدمتگزار
و سرايدار
خدمتگزار نامه‌رسان
۱ دست‌کم ۹۰ - - - ۱ - -
۲ تا ۱۸۰ - - - ۱ ۱ -
۳ تا ۳۹۰ - - - ۱ ۱ -
۴ تا ۳۹۰ - ۱ - ۱ ۱ -
۵ تا ۵۴۰ - ۱ ۱ ۱ ۱ -
۶ تا ۷۶۰ - ۱ ۱ ۱ ۲ -
۷ دست‌کم ۹۹۰ - ۱ ۱ ۱ ۴ -
۸ دست‌کم ۱۲۸۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ -
۹ دست‌کم ۱۵۹۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶ ۱