- اهميت دوره متوسطه:

در مراحل مختلف تربيتى و تحصيلي، دورهٔ متوسطه از لحاظ مبانى فلسفي، زيستي، روانى و اجتماعى دورهٔ بسيار مهمى است. تحصيلات متوسطه با سِن شروع کار و مرحلهٔ احساس نياز نوجوان و جوانان به استقلال و موجوديت و علاقه‌مندى به کارهاى توليدى و اقتصادى مقارن است.


از آنجا که در ايران آموزش متوسطه براى بيشتر دانش‌آموزان، آخرين مرحلهٔ آموزش رسمى است، لازم است در اين دوره به تربيت‌بدني، تربيت اخلاقى و دينى و تربيت عقلي، توسعه علايق نوجوانان و جوانان براى درک ارزش‌هاى انسانى و اجتماعي، تربيت سياسى و اقتصادى توجه کرد. بنابراين برنامه‌ريزى تحصيلات متوسطه از حيث هدف، محتوا و روش‌هاى اجرائى و مقررات حاکم بر اين دوره بايد بر پايه‌اى استوار باشد که موجبات رشد شخصيت نوجوانان و جوانان فراهم آيد و استعدادهاى اختصاصى آنان شکوفا شود و براى زندگى مفيد فردى و اجتماعي، آمادگى لازم در آنان ايجاد شود.