ضريب جدول حقوق مبناء و فوق‌العاده شغل با استناد و مصوبه شماره ۲۲/۶/۷۷/۴۰۷۴۶/ت/۱۸۸۷۰ هيئت محترم وزيران و دستورالعمل شماره ۱۷/۱۲/۷۷ امور ادارى ۵۸/۷۱۰ اداره کل

گروه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
حقوق مبناء ۸۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰ ۱۳۶۰۰۰ ۱۴۸۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰
پايان دوره ابتدائى - - ۰ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴ -
%۷۵ ادارى - - ۷۵۰۰۰ ۸۴۰۰۰ ۹۳۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰ ۱۱۱۰۰۰ -
%۱۱۰ آموزشى - - ۱۱۰۰۰۰ ۱۲۳۲۰۰ ۱۳۶۴۰۰ ۱۴۹۶۰۰ ۱۶۲۸۰۰ -
راهنمائى - - - ۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰
%۷۵ ادارى - - - ۸۴۰۰۰ ۹۳۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰ ۱۱۱۰۰۰ ۱۲۱۵۰۰
%۱۱۰ آموزشى - - - ۱۲۳۲۰۰ ۱۳۶۴۰۰ ۱۴۹۶۰۰ ۱۶۲۸۰۰ ۱۷۸۲۰۰
ديپلم - - - - - ۰ ۵ ۱۰
%۸۰ ادارى - - - - - ۱۰۸۸۰۰ ۱۱۸۴۰۰ ۱۲۹۶۰۰
%۱۲۰آموزشي - - - - - ۱۶۳۲۰۰ ۱۷۷۶۰۰ ۱۹۴۴۰۰
فوق‌ديپلم - - - - - - ۰ ۵
%۸۵ ادارى - - - - - - ۱۲۵۸۰۰ ۱۳۷۷۰۰
%۱۳۰ آموزشى - - - - - - ۱۹۲۴۰۰ ۲۱۰۶۰۰
ليسانس - - - - - - - ۰
%۱۱۵ ادارى - - - - - - - ۱۸۶۳۰۰
%۱۴۰ آموزشى - - - - - - - ۲۲۶۸۰۰
فوق ليسانس - - - - - - - -
%۱۲۵ ادارى - - - - - - - -
%۱۵۰ آموزشى - - - - - - - -
دکترى - - - - - - - -
%۱۲۵ ادارى - - - - - - - -
%۱۵۰ آموزشى - - - - - - - -