- تشکيلات اداره کل امور ادارى (اهم وظايف):

يکى از واحدهاى زير نظر معاونت پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش اداره کل امور ادارى است (نمودار تشکيلات ادارهٔ کل امور اداري). اين اداره کل وظايف متعددى دارد، از جمله:


- پيش‌بينى کادر ادارى و فنى مورد نياز وزارتخانه با هماهنگى دفتر تلفيق طرح‌ها و برنامه‌ها و دفتر تشکيلات و روش‌ها، دفتر بودجه و تأمين منابع و هيئت مرکزى گزينش


- تحصيل مجوز استخدام از سازمان امور ادارى و استخدامى کشور و توزيع آن در حدود سهميه استخدامى


- اجراء کليه امور کارگزينى و استخدامى حوزه مرکزى وزارتخانه


- انجام‌دادن امور مربوط به بازنشستگى کارکنان حوزه مرکزى وزارتخانه.


اين ادارهٔ کل واحدهائى در استان‌ها، شهرستان‌ها و نواحى آموزش و پرورش کشور دارد.


تشکيلات ادارهٔ کل امور ادارى
تشکيلات ادارهٔ کل امور ادارى