آئين‌نامه مانند قانون و تصويبنامه يک دستور عام و کلى است که معمولاً از طرف مراجع صلاحيتدار در مورد موضوع معينى صادر مى‌شود و اجراء آن براى مقامات اداري، آموزشى و مردم الزامى است مگر آنکه مفاد آن خلاف قانون اساسى و قوانين عادى باشد. در وزارت آموزش و پرورش آئين‌نامه‌هاى متعددى وجود دارد در اين قسمت به تشريح خصوصيات بعضى از آنها مى‌پردازيم:


مرجع تصويب آئين‌نامه‌هاى آموزشي، امتحاني، انضباطى و غيره، شوراى عالى آموزش و پرورش است. هريک از دفاتر ستادى وزارت آموزش و پرورش مجاز هستند برطبق شرح وظايف خود براى هريک از دوره‌هاى تحصيلى يا امور آموزش و پرورش آئين‌نامه بنويسند و در مراجع ذى‌ربط به تصويب برسانند.


- شرايط معاونان مدارس دوره‌‌هاى تحصيلى:

معاونان مدارس همانند مديران وظايف متعددى را برعهده دارند و بيش از همه کارکنان با دانش‌آموزان در ارتباط هستند و معمولاً مسئوليت در برقرارى نظم و انضباط در مدرسه برعهدهٔ آنها است؛ بنابراين لازم است در انتخاب و انتصاب معاونان دقت شود. در آئين‌نامهٔ نحوه انتصاب مديران و مسئولان، شرايط زير را براى معاونان درنظر گرفته‌اند:


۱. معاونان مدارس در تمام دوره‌هاى تحصيلى بايد واجد شرايط عمومى مديران آموزش و پرورش باشند.


۲. مدرک تحصيلى معاونان مدارس ابتدائى و آمادگى دست‌کم ديپلم، معاونان مدارس راهنمائى دست‌کم فوق ديپلم و مدرک تحصيلى معاونان مدارس متوسطه بايد دست‌کم ليسانس باشد.


- نحوهٔ انتصاب و عزل مديران مدارس ابتدائي، راهنمائى و متوسطه:

صاحبنظران مديريت آموزشى در نحوهٔ انتصاب و تغيير مديران مدارس روش‌هاى مختلفى را به تناسب نظام اداري، آموزشى و پرورشى هر کشور مطرح مى‌کنند و بعضى روش انتخابي، گروهى روش انتصابى و دسته‌اى روش انتخابي، انتصابى را توصيه مى‌کنند. در اين آئين‌نامه آمده است:


۱. مديران مدارس ابتدائى و آمادگي، راهنمائى و متوسطه را رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه براساس شرايط مذکور در اين آئين‌نامه از ميان مناسبترين افراد واجد شرايط تعيين و منصوب مى‌کند.


۲. عزل مديران مدارس ابتدائى و آمادگي، راهنمائى و متوسطه مجاز نيست مگر اينکه ناتوانى يا عدم صلاحيت آنان با دلايل مستند به تائيد مديرکل آموزش و پرورش استان برسد.


در مورد انتصاب مديران دبيرستان‌هاى فنى و حرفه‌اي، کشاورزي، کاردانش تأکيد شده است که انتصاب آنان به پيشنهاد معاونت آموزش متوسطه توسط رئيس آموزش و پرورش صورت گيرد.