- مدارس دولتى عادى:

کليهٔ مدارس دولتى عادى مکلف هستند که دانش‌آموزان ساکن در محدودهٔ تعيين‌شده توسط ادارات آموزش و پرورش را ثبت‌نام کنند. درخواست هرگونه وجهى به‌هنگام ثبت‌نام در اين مدارس ممنوع است.


- مدارس نمونهٔ مردمى:

براساس دستورالعمل اجرائى و اساسنامهٔ مدارس نمونهٔ مردمي، موارد ذيل درخور ذکر است.


۱. کسب حداقل معدل خردادماه که هرسال براى هر منطقه و در صورت ضرورت براى هر مدرسه از طريق ادارهٔ کل آموزش و پرورش تعيين مى‌شود.


۲. واقع‌شدن محل سکونت يا محل تحصيل دانش‌آموز در محدودهٔ منطقهٔ مربوط.


- تبصره:

ادارات آموزش و پرورش مى‌توانند با رعايت اولويت از دانش‌آموزان محدودهٔ منطقهٔ خود، و با حفظ شرايط پذيرش دانش‌آموز از دانش‌آموزان خارج از محدودهٔ منطقه ثبت‌نام کنند، مشروط به اينکه مدرسهٔ مشابه در مناطق مجاور تأسيس نشده، يا ظرفيت آنها تکميل شده باشد.


براساس مادهٔ ۷ دستورالعمل اجرائى مدارس نمونهٔ مردمي، ميانگين معدل کل و آزمون ورودى به نسبت مساوى معيار گزينش خواهد بود و دانش‌آموزان به‌ترتيب رتبه انتخاب خواهند شد.


براساس مادهٔ ۱۸ دستورالعمل اجرائى اين مدارس، مبلغ کمک‌هاى مردمى به ازاء هر دانش‌آموز در دورهٔ راهنمائى تحصيلى حداقل يک‌صد هزار ريال و حداکثر دويست‌هزار ريال خواهد بود که با توجه به شرايط مدرسه و منطقه و ميزان برخوردارى اولياء از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان تعيين و اعلام مى‌شود.


- مدارس غيرانتفاعى:

کليهٔ مدارس غيرانتفاعى مکلف هستند با رعايت اولويت‌هاى مقرر در مادهٔ ۱۳ قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي، ۵۰ درصد از دانش‌آموزان داوطلب محدودهٔ خود را ثبت‌نام کنند و چنانچه داوطلب بيش از ظرفيت کلاس‌ها باشد در آن صورت با نظر ادارات آموزش و پرورش محل مى‌توانند با آزمون و مصاحبه و شرط معدل عده‌اى را از ميان داوطلبان انتخاب و ثبت‌نام کنند.


ميزان شهريهٔ اين نوع مدارس پس از تصويب در شوراى نظارت استان در جرايد منتشر مى‌شود و در معرض ديد مراجعان به مدارس نيز قرار مى‌گيرد.


- مدارس شاهد:

مدارس شاهد مکلف هستند کليهٔ دانش‌آموزان داوطلب تحصيل شاهد (فرزندان عزيز شهداء) را بدون هيچ‌گونه شرط يا اخذ وجهى ثبت‌نام کنند. ظرفيت باقيمانده، تا سقف ۳۵ نفر در هر کلاس، از بين داوطلبان آزاد با رعايت اولويت خانواده‌هاى محترم شهداء، ايثارگران، رزمندگان، فرهنگيان و به‌ترتيب امتياز برطبق ضوابط مربوط ثبت‌نام مى‌شود و فهرست اسامى پذيرفته‌شدگان به تأييد ستاد اجرائى مدارس شاهد ادارهٔ کل مى‌رسد. در اين نوع مدارس، ساير افراد (غيراز فرزندان شاهد) مبلغى به‌عنوان کمک به اجراء برنامه‌هاى فوق‌العاده پرداخت مى‌کنند.


- توجه:

ستادهاى نظارت بر ثبت‌نام مدارس ادارات مناطق و ادارات کل استان‌ها همه روزه در ساعات ادارى فعال و آمادهٔ رسيدگى به شکايات مردم و راهنمائى آنان خواهند بود و شماره تلفن ستادهاى مذکور نيز در جرايد اعلام مى‌شود و درکليهٔ مدارس در معرض ديد مراجعان نصب مى‌گردد.