مدارک مورد نياز

۱. نامهٔ سرپرست گروه مبنى بر معرفى گروه درخواست مجوز اجراى برنامهٔ موسيقى


۲. تکميل برگ درخواست صدور مجوز اجراى صحنه‌اى


۳. ارائهٔ يک حلقه نوار کاست از اجراى موسيقى مورد درخواست


۴. يک نسخه از قرارداد سرپرست گروه با مالک يا مسئول محل اجرا (در صورتى که محل اجرا متعلق به متقاضى نباشد.)


۵. يک نسخه از طرح پوستر و اوراق تبليغاتى


۶. يک نسه از اشعارى که استفاده خواهد شد.


تذکر:


- در مورد اماکن دولتى يا سازمان‌هاى وابسته به دولت موافقت کتبى مدير سالن الزامى است.


- متقاضى اجراى برنامه بايد شخصاً براى دريافت مجوز مراجعه کند.


- درخواست اجراى برنامه بايد حداقل ۱۰ روز قبل از زمان برگزارى تکميل و ارائه شود.


- درخواست تمديد برنامه بايد ۴۸ ساعت قبل از پايان برنامه کتباً ارائه شود.


- چنانچه متقاضى شخصاً مسئوليت هماهنگى امور را به عهده نگيرد معرفى کتبى نمايندۀ تام‌الاختيار و مسئول هماهنگى از طرف وى الزامى است.

محل مراجعه

تهران: خيابان حافظ، تالار وحدت، مرکز سرود و آهنگ‌هاى انقلابى