مدارک مورد نياز و مراحل انجام کار

۱. درخواست کتبى متقاضي


۲. ارائهٔ تصوير آخرين مدرک تحصيلي


۳. ارائهٔ تصاوير نمونهٔ آثار هنرى با مشخصات کامل


۴. ارائهٔ تصوير تقديرنامه، گواهى شرکت در نمايشگاه‌ها و ...


۵. تکميل برگه‌هاى شناسنامهٔ هنرى و درخواست مجوز


۶. بررسى پروندهٔ متقاضى و معرفى به ادارهٔ تشخيص هويت


۷. ارسال اطلاعات مورد نياز به ادارات ذيربط جهت تأييد


۸. بازديد از محل توسط کارشناس مرکز و انجام مصاحبهٔ تخصصي، فنى و هنرى


۹. صدور مجوز موقت

محل مراجعه

تهران: خيابان حافظ، خيابان استاد شهريار، جنب تالار وحدت، مرکز هنرهاى تجسمى