مدارک مورد نياز

۱. تکميل برگ استشهاد محلى


۲. تکميل برگ درخواست شناسنامهٔ المثنى


۳. فيش بانکى پرداخت هزينهٔ لازم طبق تعرفهٔ قانونى


۴. سه قطعه عکس روز (براى افراد بالاى ۱۵ سال)


تذکر:


۱. پس از تنظيم شناسنامهٔ المثني، چنانچه بار اول باشد، دو ماه بعد از تاريخ تنظيم درخواست، المثنى صادر و تحويل مى‌شود و اگر بار دوم باشد پس از انقضاى شش ماه اقدام مى‌شود و اگر بار سوم باشد، با اعمال مقررات کيفرى براساس قانون تخلّفات و جرائم و مجازات‌‌هاى مربوط به اسناد سجلى و شناسنامه، اقدام به صدور المثنى مى‌شود.


۲. اگر شخصى با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنى کند، طبق قانون تخلّفات و جرائم و مجازات‌هاى مربوط به اسناد سجلى و شناسنامه، به پرداخت جزاى نقدى از دويست هزار تا يک ميليون ريال محکوم مى‌شود و در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعيين حداکثر مجازات است.