مدارک مورد نياز

۱. درخواست کارفرما


۲. ارسال صورتجلسهٔ ادارهٔ کل اتباع و مهاجران خارجى دربارۀ درخواست به وزارت کار و امور اجتماعى


۳. تأييد سازمان امور ادارى و استخدامى کشور

محل مراجعه

اداره کل اتباع و مهاجران خارجى