شرايط درخواست‌کننده از محل منابع مستقيم بانک

۱. داشتن اعتبار در بانک.


۲. سوابق متقاضى نشان دهد که تعهدات قبلى‌اش را انجام داده است.


۳. عملياتى که در نظر دارد مرتبط با فعاليت‌هاى کشاورزى باشد.


۴. ارائهٔ مدارکى دال بر مالکيت يا تصرف وى در محل موردنظر براى اجراى عمليات

مدارک مورد نياز

۱. اسناد مالکيت رسمى


۲. اسناد مربوط به نسق‌هاى زراعى


۳. اجاره‌نامهٔ رسمى


۴. اجاره‌نامه‌هاى تنظيمى يا ادارات دولتى و اوقاف


۵. اسناد واگذارى هيئت‌هاى واگذارى زمين


۶. معرفى تضمينى شامل: اعتبار شخص متقاضي، وثيقهٔ غيرمنقول، اوراق بهادار

شرايط درخواست‌کننده از محل اعتبار تبصرهٔ ۴

براى انجام امور جارى و فعاليت‌هاى اعضا و گروه‌هاى تعاونى به منظور حمايت از کشت محصولات اساسى

شرايط اعطاى تسهيلات به اشخاص حقيقى

۱. داشتن اعتبار


۲. معرفى‌نامهٔ سازمان و نهاد مسئول


۳. عمليات موردنظر از نوع فعاليت‌هاى پيش‌بينى شده در قانون ذيربط باشد


۴. متقاضى فاقد بدهى سررسيده از محل تبصرهٔ ۴ سنواتى باشد.


۵. ارائهٔ مدرکى دال بر تصرف متقاضى در محل اجراى عمليات


۶. معرفى ضامن


۷. رعايت سقف مجاز تسهيلات اعطايى به افراد عضو شرکت‌هاى تعاونى (در حال حاضر قرض‌الحسنه پانصد هزار ريال و ساير منابع يک ميليون ريال)

شرايط اعطاى تسهيلات به اشخاص حقوقى و شرکت‌هاى تعاونى

۱. معرفى متقاضى از طرف نهاد مسئول


۲. عمليات موردنظر از نوع فعاليت‌هاى پيش‌بينى شده در قانون ذيربط باشد.


۳. متقاضى فاقد بدهى سررسيده از محل تبصرهٔ ۴ سنواتى باشد.


۴. ارائهٔ مدرکى دال بر تصرف متقاضى در محل اجراى عمليات


۵. معرفى ضامن (در مورد شرکت‌هاى تعاونى ضمانت هيئت مديرهٔ شرکت کافى خواهد بود)


۶. رعايت سقف مجاز تسهيلات اعطايى به شرکت‌هاى تعاونى (در حال حاصر اين مبلغ براى شرکت‌هاى تعاونى تا ميزان ۵۰برابر سرمايه و ذخيره قانونى شرکت متقاضى خواهد بود)


۷. ارائهٔ ترازنامه شرکت‌هاى متقاضي، به منظور پى بردن به وضعيت و مديريت شرکت متقاضى امور اساسى شامل تبصره‌هاى ۳، ۶، ۲۶، ۵۱

شرايط درخواست‌کننده از محل اعتبار تبصرهٔ ۳

۱. داشتن اعتبار


۲. معرفى متقاضى از طرف نهاد مسئول (کميته فنى استان) و تأييد طح مربوط به عمليات موردنظر از طرف کميتهٔ فنى


۳. ارائهٔ مدرک مربوط به تصرف متقاضى در محل اجراى عمليات موردنظر


۴. انطباق عمليات موردنظر متقاضى با نوع عمليات پيش‌بينى شده در قانون مربوط


۵. ارائهٔ تضمين (سفته)

شرايط درخواست‌کننده از محل اعتبار تبصرهٔ ۶ (براى ترميم خسارات وارده)

۱. داشتن اعتبار


۲. عمليات موردنظر در رديف عمليات اساسى آب به صورت همگانى و عمومى باشد.، مانند: شبکه‌هاى آبيارى و زهکشى زير سدهاى مخزنى و شبکه‌هاى انحرافى


۳. در صورت امکان وثيقه به عنوان تضمين


۴. دارا بودن توجيهات فنى و اقتصادى و مالى در حد عرف

شرايط درخواست‌کننده از محل اعتبار تبصرهٔ ۵۱

۱. داشتن اعتبار


۲. معرفى از طرف سازمان مسئول (وزارتخانه‌هاى جهاد، کشاورزي، تعاون)


۳. وجود ساير شرايط حاکم بر مقررات بانک


توضيح: متقاضيان محترم چنانچه در هر يک از موارد فوق سئوالاتى داشته باشند مى‌‌‌توانند با شمارهٔ تلفن ۹۸۲۰۸۹ با معاون ادارهٔ کل سرمايه‌گذارى و اعتبارات بانک کشاورزى در تهران مشورت و مذاکره کنند.

محل مراجعه

بانک کشاورزى شهرستان مربوط

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

۱. شعبه بانک کشاورزى


۲. سرپرستى شعب بانک کشاورزى استان


۳. ادارهٔ کل سرمايه‌گذارى و اعتبارات بانک کشاورزى واقع در طبقهٔ چهارم بانک کشاورزي، بزرگراه جلال‌آل احمد، مقابل پل نصر


۴. دفتر وزير کشاورزى