اشکانيان تمدن يونانى را که در دورهٔ سلوکيان در ايران به‌وجود آمده بود، ارج مى‌گذاشتند. برخى از پادشاهان اشکانى به خوبى با ادبيات يونانى آشنائى داشتند و برخى نمايش‌هاى يونانى در دربار پادشاهان اشکانى اجراء مى‌شد. در آن دوره مجلسى موسوم به مهستان بود که خود مرکب از دو مجلس بود يکى مجلس اشراف و ديگرى مجلس ”دانايان و مغان“ که جنبهٔ مشورتى داشت و نفوذ چندانى در امور نداشت. در اين دوره دامپروى و کشاورزى و تجارت رونق بسيار داشت و برده‌دارى رشد مى‌کرد. دين آنها دين زرتشت و نيز پرستش اجداد آنها بود. ساير اديان نيز آزادى داشتند. اشک ۲۲ (بلاش اوّل) کسى بود که به‌ جمع‌آورى اوستا پرداخت. زبان آنها پارسى ميانه بود که به‌علت تماس زياد با رومى‌ها، زبان و تمدن رومى نيز در دربار آنها نفوذ داشته است. خط آنها آرامى سريانى بوده و روى برخى سکّه‌ها عبارات يونانى حکّ شده است. از آثار اين دوره معبد آناهيتا در همدان؛ خرابهٔ معبد کنگاور، نقوش برجسته از دورهٔ مهرداد و گودرز در بيستون است.

جدول اشکانيان

حدود ۲۵۰ قبل از ميلاد تا ۲۲۶ ميلادى
مدت پادشاهى
اَرْشَک حدود ۲۵۰ تا ۲۴۸ ق‌م
اشک دوم (تيرداد اول) ۲۴۸ تا ۲۱۱
اشک سوم (اردوان اول) ۲۱۱ تا ۱۹۱
اشک چهارم (مرى پاپيت) ۱۹۱ تا ۱۷۶
اشک پنجم (فرهاد اول) ۱۷۶ تا ۱۷۱
اشک ششم (مهرداد اول) ۱۷۱ تا ۱۳۸
اشک هفتم (فرهاد دوم) ۱۳۷ يا ۱۳۸ تا ۱۲۸
اشک هشتم (اردوان دوم) ۱۲۸ تا ۱۲۴
اشک نهم (مهرداد دوم) ۱۲۳ تا ۸۸ يا ۸۷
سنتروک ۷۶ يا ۷۵ تا ۷۰ يا ۶۰
اشک دهم (فرهاد سوم) ۷۰ يا ۶۹ تا ۵۸ يا ۵۷
اشک يازدهم (مهرداد سوم) ۵۸ يا ۵۷ تا ۵۵
اشک دوازدهم (ارداول) ۵۷ تا ۳۷ يا ۳۶
اشک سيزدهم (فرهاد چهارم) ۳۷ تا ۳۲
اشک چهاردهم (تيرداد دوم) ۳۲ تا ؟
بعد از ميلاد مسيح
اشک پانزدهم (فرهاد پنجم) ۲ ق‌م تا ۴ ميلادى
اشک شانزدهم  (ارددوم) ۴ تا ۶ يا ۷
اشک هفدهم (ونن اول) ۷ يا ۸  تا ۱۲
اشک هجدهم (اردوان سوم) ۱۲ تا ۳۹ يا ۴۰
اشک نوزدهم (تيرداد سوم) حدود ۳۶
وردان ۳۹ يا ۴۰ تا ۴۵
اشک بيستم (گودرز دوم) ۴۱ تا ۵۱
اشک بيست و يکم (ونن دوم) ۵۱
اشک بيست و دوم (بلاش اول) ۵۱ تا ۷۷ يا ۷۸
اشک بيست و سوم (پاکر دوم) ۷۸ تا ۱۰۸ يا ۱۱۰
اشک بيست و چهارم (اردوان چهارم) ۸۰ تا ۸۱
اشک بيست و پنجم (خسرو) ۱۱۰ تا ۱۲۸ يا ۱۲۹
اشک بيست و ششم (بلاش دوم ) ۱۲۸ يا ۱۲۹ تا ۱۴۷
اشک بيست و هفتم (مهرداد چهارم) ۱۲۸ يا ۱۲۹ تا ۱۴۷
اشک بيست و هشتم (بلاش سوم) ۱۴۷ تا ۱۹۱
اشک بيست و نهم (بلاش چهارم) ۱۹۱ تا ۲۰۹
اشک سى‌ام (بلاش پنجم) ۲۰۹ تا ۲۲۲
اشک سى و يکم (اردوان پنجم) ۲۲۲ تا ۲۲۶