چشمه‌هاى آب معدنى شاهپور

۱. آب گرم ايسى‌سو

در سمت چپ جاده رضائيه - شاهپور


۲. چشمه آب معدنى ميناس

در جنوب شرقى شاهپور


۳. چشمه صدقيان

در دهکده صدقيان شمال شرقى شاهپور

چشمه‌هاى معدنى خوى

۱. چشمه معدنى قره شعبان

در ۶ کيلومترى جاده خوى - تبريز


۲. چشمه معدنى نوائى

در دهکده‌اى به همين نام در شمال خاورى خوى


۳. چشمه معدنى ويشلق (با فتح ”ل“)

در شمال خاورى خوى


۴. چشمه معدنى ايواوغلى

در دهکده‌اى به همين نام در شمال خاورى خوى


۵. چشمه شور بولاغ بيلوار

در جنوب دهکده بيلوار در شمال خاورى خوى


۶. چشمه معدنى زارغان (با سکون ”ر“)

در شمال غربى بيلوار و غرب دهکده زارعان


۷. چشمه معدنى دسته‌دره

در شمال باخترى خوى


۸. چشمه معدنى کلوانس (با فتح ”ک“ و ”ل“ و کسر ”ن“)

در شمال غربى خوى


۹. چشمه معدنى شگفتى (با کسر ”ش“ و فتح ”گ“ و سکون ”ف“)

در شمال غربى خوى دامنه جنوبى کوه‌هاى آق‌بولاغ


۱۰. آب گرم قارنجه (با فتح ”ر“ و سکون ”ن“ و کسر ”ج“)

در شمال غربى خوى در دهکده قارنجه


۱۱. چشمه معدنى خان ۴۱

کيلومترى جنوب غربى خوى


۱۲. چشمه معدنى رازى

در جنوب غربى در دهکده‌اى به همين نام

آب‌هاى معدنى ماکو

۱. آب گرم شاه‌آباد

در ۲۷ کيلومترى جنوب شرقى ماکو


۲. آب گرم باش‌کندى

درکيلومتر ۱۳ جاده ماکو - بازرگان


۳. چشمه معدنى عرب ديزج

در غرب ماکو


۴. چشمه آب معدنى زى‌سو

در غرب ماکو


۵. آب گرم زاويه سفلى

در جنوب غربى ماکو در دهکده‌اى به همين نام


۶. آب گرم سيه چشمه

در دهستان چالدران جنوب غربى قره کليسا

چشمه‌هاى تخت سليمان و رندان سليمان

در شمال غربى تکاب تابع مياندوآب

چشمه‌ معدنى بوکان

در بوکان ۳۶ کيلومترى شمال سقز

چشمه معدنى مهاباد

در مغرب مهاباد

چشمه آب گرم در زنجان

- چشمه آب معدنى و ننق (با فتح ”و“ و ”ن“ اول و دوم و سکون ”ق“)

در دهستان زنجان رود از توابع زنجان

چشمه‌هاى آب گرم در استان گيلان

- چشمه‌هاى آب گرم کلشتر (با کسر ”ک“ و ”ل“ و سکون ”ش“ و فتح ”ت“)

در بخش رودبار از شهرستان رشت در گيلان


- چشمه‌هاى آب معدنى سنگرود

در دهستان سنگرود از بخش رودبار رشت


۱. چشمه‌هاى آب گاز

در شمال ده سنگرود


۲. چشمه آب کولور

در شمال ده سنگرود

چشمه‌هاى آب معدنى در استان مازندران

- چشمه‌هاى آب گرم لاريجان

در توابع آمل


۱. چشمه آب گرم گوگردى لاريجان

در دهستان لاريجان از توابع آمل


۲. چشمه آب آهن لاريجان

در شمال غربى آب گرم در دهستاتن لاريجان


- چشم‌هاى آب گرم گوگردى رامسر

در مسير جاده کناره


۱. چشمه آب گوگردى

در قصبه رامسر


۲. چشمه آب سياه

در قصبه رامسر


۳. چشمه زيرپل

در قصبه رامسر


- چشمه‌هاى گوگردى سادات محله

در مسير جاده کناره نزديک رامسر


۱. چشمه عزيز گرماب

در سادات محله


۲. چشمه محمود گرماب

در سادات محله


۳. چشمه اشگرگرماب

در سادات محله


۴. چشمه کش‌گرماب

در سادات محله


- چشمه آب معدنى اسک

در کنار جاده هزار از بخش لاريجان آمل


- چشمه معدنى استراباکو

در جاده هزار نزديک بايجان


- چشمه آب معدنى عمارت

در جاده هراز ۳۰ کيلومترى آمل

چشمه‌هاى آب معدنى استان‌هاى (تهران و مرکزى)

- چشمه‌هاى آب معدنى دره ”آه“

در ۶۰ کيلومترى شمال شرقى تهران


۱. چشمه آبعلى

بين قريه آبعلى و مبارک‌آباد


۲. چشمه آب البرز

در ۷۰۰ متر جنوب شرقى آبعلى


- چشمه على

در شهر ۵/۷ کيلومترى جنوب شرقى تهران


- چشمه اعلاء

۴ کيلومترى شمال شهر دماوند


- آب‌هاى معدنى گرمسار

در جنوب گرمسار


۱. چشمه شاه شمال سياه‌کوه

در جنوب گرمسار


۲. چشمه عين‌الرشيد

شمال غربى چشمه شاه


- آب‌هاى گرم محلات

جنوب باخترى تهران


۱. چشمه شفاء

در شمال شرقى محلات


۲. چشمه سليمانى

شمال شرقى چشمه شفا در جنوب باخترى تهران


۳. چشمه حکيم

جنوب شرقى چشمه شفا در جنوب باخترى تهران


- چشمه آب گرم خرقان ۲۳۰

کيلومترى تهران، مسير جاده قزوين - همدان


- چشمه آب گرم يله‌گنبد (با فتح ”ي“ و کسر ”ل“)

در بخش ضياءآباد قزوين


- چشمه آب ترش

۴۵ کيلومترى قزوين، راه قزوين - رشت


- آب معدنى شور دره

۱/۵ کيلومترى چشمه آب ترش


- چشمه معدنى ”حسنک در“

در حوالى گچسر، کنار رودخانه کرج


- چشمه وله (با کسر ”و“ و ”ل“)

در جنوب غربى هتل گچسر


- چشمه سليمانى فين‌کاشان

در دهکده فين از توابع کاشان