مرفولوژى گنبدهاى نمکى

مقطع گنبدهاى نمکى در تصوير افقى در حالت کلى دايره‌اى يا بيضى‌شکل است. شکل اين مقطع در رابطه محيط اطراف گنبد نمکى است. زمانى‌که محيط اطراف متجانس نباشد ممکن است که مقطع آنها غير دايره‌اى بشود.


گنبد نمکى شمال غرب قم -کوه نمک - منبع نقشه‌هاى توپوگرافى گازران طغرود
گنبد نمکى شمال غرب قم -کوه نمک - منبع نقشه‌هاى توپوگرافى گازران طغرود

عرض گنبدهاى نمکى از ۱۰ - ۲ کيلومترى تغيير مى‌کند. ارتفاع گنبدهاى نمکى متفاوت است. به‌عنوان مثال حداکثر ارتفاع گنبدهاى نمکى کوه نمک قم که در فاصله تقريباً ۲۰ کيلومترى شمال غرب قم قرار دارد، ۱۲۳۵ و ارتفاع گنبد نمکى سياهو ۱۴۲۲ متر است. بعضى از گنبدهاى نمک متقارن يعنى شيب ديواره‌هاى آن در همه‌جا تقريباً يکسان است، در صورتى‌که بعضى ديگر مانند گنبد نمکى کوه نمک قم به‌صورت نامتقارن مى‌باشند. همان‌طور که در نقشهٔ (گنبد نمکى شمال غرب قم - کوه نمک - منبع نقشه‌هاى توپوگرافى گازران طغرود) ملاحظه مى‌شود شيب دامنه شمال شرقى آن به‌مراتب بيشتر از شيب دامنه جنوب غربى مى‌باشد.